آموزش بلک جک یا 21 مبتدیان چگونه بلک جک بازی کنید و برنده شوید

آموزش بلک جک یا 21 مبتدیان چگونه بلک جک بازی کنید و برنده شوید

مبتدیان چگونه بلک جک بازی کنیدو برنده شوید

آموزش بلک جک ؛ مشهور بـه 21 ؛ محبوب ترین بازی در جهان اسـت کـه با کازینو اداره می‌شود. هدف هنگام بازی بلک جک این اسـت کـه با هر تعداد کارت تا حد امکان بـه 21 برسید.

 

چگونه آموزش بلک جک بازی کنیم

بعد از نشستن ؛ پول نقد خودرا روی میز روبه‌رو بگذارید تا تراشه بخرید. هرگز سعی نکنید پول نقد خودرا مستقیماً بـه فروشنده تحویل دهید. حداقل شرط بندی در پلاکارد گوشه جدول نشان داده شده اسـت.اگر در حال بازی بلک جک آنلاین هستید ؛ انتخاب صندلی صدق نمیکند.

 

در ابتدای هر دست ؛ بازیکن شرط می بندد. بعد از این کـه همه ی شرط هاي‌ بازیکنان گذاشته شد ؛ فروشنده سپس بـه هر بازیکن و بـه خودشان ؛ دو کارت می‌دهد. کارت هاي‌ هردو بازیکن بـه صورت رو بـه بالا در نظر گرفته میشود در حالی کـه یکی از کارت هاي‌ فروشنده ؛ “سوراخ کارت” نامیده می‌شود. ارزش کارتها بـه شرح زیر اسـت:

 

کارت هاي‌ 2-10 نشان دهنده مقدار عددی خود هستند.
جک ها ؛ کوئینز و کینگ ها 10 می ارزند.
هر کدام کـه بازیکن انتخاب کند ؛ آس ها 1 یا 11 هستند.

 

آموزش بلک جک طبیعی

اگر بازیکن یک “طبیعی” یا “blackjack” بدست آورد ؛ کـه یک کارت Ace و 10 ارزشی در دو کارت اول اسـت ؛ بازیکن بـه طور خودکار دست انها را می‌برد و از شرط خود 3 یا 2 شانس می‌گیرد ؛ مگر این کـه فروشنده همچنین یک بزور و با تهدید دارد «دراین صورت دست کراوات اسـت».

 

اگر کارت ویزیت فروشنده Ace باشد ؛ دراین صورت وی بررسی میکند کـه بلک جک دارد یا خیر. اگر فروشنده یک بلک جک داشته باشد ؛ تمام بازیکنانی کـه بلک جک ندارند ؛ ضرر میکنند.

 

اگر کارت فروشنده بلک جک Ace باشد ؛ فروشنده همچنین از هر بازیکن می پرسد کـه آیا میخواهند شرط بندی کنند. هدف از شرط بندی بیمه این اسـت کـه بازیکنان بتوانند خودرا در برابر بزور و با تهدید فروشنده بیمه کنند ؛ کـه احتمالاً اتفاق میوفتد از آنجا کـه کارت فروش نمایندگی هاي‌ آس اسـت. بیمه شرط جانبی حداکثر نیمی از شرط اصلی اسـت کـه روی قسمت خاصی از میز گذاشته میشود و 2 بـه 1 پرداخت می‌کند.

 

هنگامی کـه تمام شرط بندی هاي‌ بیمه انجام میشود ؛ فروشنده کارت سوراخ خودرا بررسی میکند و اگر مقدار ان 10 باشد ؛ بلافاصله ان را ورق می‌زند و بـه این وسیله یک بلک جک بـه فروشنده می‌دهد. شرط بندی بیمه برنده میشود در صورتی کـه فروشنده یک جک جک داشته باشد و شرط بیمه از دست داده باشد و دلال فاقد بلک جک باشد «اگر چه بازیکن هنوز هم میتواند شرط اصلی خودرا برنده شود».

 

تصمیمات بازیکنان

با شروع بازیکن از سمت چپ فروشنده ؛ هر بازیکن باید با استفاده از یکی از چهار گزینه ضربه زدن ؛ ایستادن ؛ دو بار پایین آوردن یا تقسیم کردن ؛ تصمیم بگیرد کـه چه کاری انجام دهد.

 

اقامت – این بدان معنی اسـت کـه شـما دیگر کارت نمی‌خواهید.با تکان دادن دست بـه صورت افقی روی کارتهای خود ؛ نشان دهید کـه می‌خواهید بایستید.

آموزش بلک جک _ مبتدیان چگونه بلک جک بازی کنیدو برنده شوید

آموزش بلک جک

Hit

این بدان معنی اسـت کـه شـما کارت دیگری میخواهید ؛ می‌توانید هر تعداد کارت بخواهید بگیرید مگر این کـه شکسته شوید.با زدن انگشتان روی میز نشان دهید کـه میخواهید ضربه اي وارد شود.

 

Split

این گزینه اي اسـت کـه میتوانید یک دست خودرا بـه دو دست جدا کنید. فقط درصورت یکسان بودن هردو کارت میتوانید از این گزینه استفاده کنید «یعنی دو 7 یا دو آس». تا زمانی کـه بازی دست اول را تمام نکردید نمی‌توانید بـه سمت دست دوم بروید.
با قرار دادن تراشه هاي‌ اضافی درکنار «و نه در بالای» شرط اصلی خود ؛ تقسیم را میخواهید.

 

Double Down

این بـه شـما امکان می‌دهد شرط اصلی خودرا پس از دریافت دو کارت خود دو برابر کنید. اگر دو برابر شوید ؛ فقط یک کارت دیگر مجاز اسـت. شـما مجاز هستید برای هر مبلغی تا مبلغ اصلی شرط دو برابر کنید.

 

با قرار دادن یک شرط مساوی در سمت چپ شرط فعلی خود نشان دهید کـه میخواهید یک جفت را دو برابر کنید یا تقسیم کنید.تسلیم شدن – عده اي از کازینوها گزینه تسلیم شدن را ارائه می‌دهند. بعد از این کـه فروشنده بلک جک را بررسی کرد ؛ بازیکن می‌تواند با دادن نصف شرط خود و پایان ندادن تسلیم شود.

 

با گفتن کلامی بـه فروشنده نشان دهید کـه میخواهید تسلیم شوید.اگر بازیکن بیش از 21 سال داشته باشد ؛ بازیکن “شکسته” میشود و شرط بندی خودرا از دست می‌دهد.

 

فروشنده – دلال

سپس نوبت فروشنده اسـت کـه دست خودرا بازی کند. فروشنده باید طبق قوانین از پیش تعیین شده بازی کند. اگر فروشنده کمتر از 17 داشته باشد ؛ باید ضربه بزند. اگر فروشنده 17 یا بیشتر داشته باشد ؛ باید بایستد ؛ مگر این کـه دست آن ها “17 نرم” باشد «دستی کـه شامل یک آس با ارزش “11” باشد». بسته بـه قوانین خاص کازینو کـه روی میز بلک جک چاپ شده اسـت ؛ با 17 نرم ؛ فروشنده وادار خواهد شد کـه ضربه بزند یا بایستد.

 

نتیجه

اگر فروشنده سقوط کند ؛ تمام بازیکنان باقیمانده برنده هستند. اگر فروشنده شکسته نشود ؛ بازیکنان باقیمانده باید یک دست بالاتر از فروشنده داشته باشند تا یک دست برنده داشته باشند کـه حتی پول میپردازد. اگر بازیکنی با فروشنده گره بخورد ؛ این یک “فشار” اسـت و بازیکن شرط خودرا حفظ می‌کند.

 

تغییرات قانون Blackjack

تعداد زیادی از تغییرات قانون در بازی blackjack وجوددارد. اگر قصد دارید یک استراتژی بهینه بازی کنید ؛ قبل از شروع بازی باید این قوانین خاص را بدانید. همه ی قوانین طبق معمولً ارسال نمیشوند ؛ بنابر این باید بلافاصله پس از خرید از فروشنده «یا سایر بازیکنان درصورت اعتماد بـه آن ها» سوال کنید.

 

نمایندگی فروش نرم 17. هر کازینو قانونی در مورد برخورد یا عدم برخورد نمایندگی نرم با نرم 17 دارد ؛ قانونی کـه روی خود میز چاپ می‌شود. اگر جدول “S17” را نشان دهد ؛ فروشنده در تمام 17 ها می‌ایستد. اگر جدول “H17” را نشان دهد ؛ فروشنده بـه همه ی 17 نرم می‌زند. در هر صورت ؛ فروشنده همیشه روی 17 هاي‌ سخت ایستاده اسـت.

 

تعداد عرشه ها بلک جک با 1 ؛ 2 ؛ 4 ؛ 6 یا 8 عرشه بازی می‌شود. لبه خانه با بالا رفتن تعداد عرشه ها بالا می‌رود «اگر چه لبه حاشیه خانه بعد از چهار عرشه ناچیز اسـت».

 

تسلیم شدن بعضی از کازینوها ممکن اسـت تسلیم شوند کـه بـه بازیکن اجازه میدهد نیمی از شرط خودرا تسلیم کند و دست خودرا تمام نکند. تسلیم اغلب بـه عنوان “تسلیم دیرهنگام” خوانده میشود زیرا فقط پس از این کـه فروشنده کارت سوراخ خودرا برای استفاده از بلک جک بررسی کرد ؛ مجاز بـه تسلیم شدن اسـت.

 

گاهی اوقات ؛ ممکن اسـت گزینه “تسلیم زودرس” در جایی ارائه شود کـه بازیکن مجاز بـه تسلیم شدن باشد قبل از این کـه فروشنده چک کند کـه چطور بزور و با تهدید بزند.تقسیم مجدد بعضی از کازینوها امکان جابجایی مجدد نامحدود جفت را دارند ؛ در حالی کـه سایر کازینوها تعداد دفعاتی را کـه بازیکن می‌تواند یک جفت را مجدداً تقسیم کند محدود میکند. آسها طبق معمولً از قاعده مستثنی هستند و طبق معمولً قوانین جداگانه اي دارند.

آموزش بلک جک _ مبتدیان چگونه بلک جک بازی کنیدو برنده شوید

آموزش Blackjack

آس / تقسیم مجدد را بزنید. اکثر کازینوها بـه بازیکنان اجازه نمی‌دهند Aces را دوباره از نو بسازند ؛ اما گاهی اوقات بعضی از کازینوها اینکار را می‌کنند.بعد از تقسیم دو برابر. بعضی از کازینوها بـه بازیکن اجازه میدهند تا روی دستی کـه تقسیم شده دو برابر شود «”دو برابر بعد از تقسیم” یا “DAS”».

 

فقط 10 و 11 دو برابر کنید. بعضی از کازینوها بازیکن را محدود میکنند تا فقط با دست اولیه 10 یا 11 «و گاهی اوقات 9» دو برابر شود.

 

قانون کارت بدون سوراخ اروپا. در اکثر کازینوهای خارج از ایالات متحده ؛ بازی بدون کارت سوراخ انجام می‌شود ؛ این بدان معناست کـه تا زمانی کـه بازیکنان دست خودرا بـه اتمام نرسانند ؛ با فروشنده معامله نمیشود.پرداخت کمتر برای بزور و با تهدید. بعضی از کازینوها بـه جای 3 تا 2 معمول فقط 6 بـه 5 یا حتی 1 بـه 1 پرداخت میکنند. از این بازی ها دوری کنید.

 

فروشنده کراوات را می‌برد. این یک قاعده معمول نیست. از این بازی ها نیز دوری کنید.

 

بیمه آموزش بلک جک

شرط بندی هاي‌ جانبی بعضی از کازینوها شرط هاي‌ جانبی را بـه بازیکنان بزور و با تهدید جیب می‌دهند کـه بازیکن در مرحله بعدی شرط اصلی خودرا می‌گذارد و می‌تواند شرط بندی را برنده یا از دست بدهد بدون توجه بـه نتیجه دست. شرط بندی هاي‌ جانبی میتواند براساس سه 7 ؛ یک جفت یا یک دست تصادفی دیگر باشد. شرط هاي‌ جانبی طبق معمولً شرط بندی هاي‌ بد برای بازیکن اسـت.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *