بازی سرعت Speed با ورق پاسور چگونه انجام دهیم (تصویری)

بازی سرعت Speed با ورق پاسور چگونه انجام دهیم (تصویری)

چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

سرعت یک بازی کارت با بازتاب سریع ؛ دقت ؛ شانس و منطق اسـت. این بازی برای دو بازیکن است و هدف این اسـت کـه ابتدا از هـمه کارت هاي‌ خود خلاص شوید. بیاموزید کـه چگونه این بازی ورق سرگرم کننده و چالش برانگیز رابا موفقیت انجام دهید!

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

قسمت 1 معامله کارتها

1- کارت هاي‌ پخش را بهم بزنید و معامله کنید. یک عرشه استاندارد 52 کارته را مرتب کنید. 20 کارت بـه خودتان و 20 کارت بـه بازیکن دیگر بدهید.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»


فعلا همه ی کارت ها را رو بـه پایین نگه دارید.برای بازی ایده آل از یک سطح سخت و محکم مانند میز یا کف چوب استفاده کنید.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

بازی سرعت

2- از وسط 4 توده درست کنید. کارتهای باقی مانده را در 4 جدول دریک ردیف در وسط جدول بین خود و رقیب قرار دهید. کارتها را از چپ بـه راست بـه صورت زیر قرار دهید:

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

5 تکه سمت چپ را معامله کنید. این یکی از ذخایر ذخیره شده برای بازی اسـت.

 

1 کارت بـه شمع وسط چپ بدهید. این یکی از توده هاي‌ فعال در حین انجام بازی اسـت.

 

1 کارت بـه شمع وسط راست بدهید. این یکی از توده هاي‌ فعال در حین انجام بازی اسـت.

 

5 کارت بـه انبوه راست منتقل کنید. این یکی از ذخایر ذخیره شده برای بازی اسـت.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

بازی سرعت

3- 5 کارت بازیکن برتر را جدا کنید. از هر بازیکن بخواهید 5 کارت از تعداد 20 کارت خودرا بـه دست آورد. دسته جدید 5 کارته دستی می‌شود کـه از ان بازی میشود. 15 نفر باقی مانده بـه یک دسته تساوی برای ان بازیکن تبدیل میشوند.

 

5 کارت بازی خودرا رو بـه پایین نگه دارید تا بازی شروع شود.برای بقیه بازی ؛ شـما باید همیشه 5 کارت – و فقط 5 کارت – با کشیدن از شمع قرعه کشی در دست خود داشته باشید.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

قسمت2 بازی کردن

1- 2 کارت میانی را ورق بزنید. از رقیب خود بخواهید یکی از دو تکه میانی 1 کارت را در وسط میز برگرداند ؛ در حالی کـه شـما روی دیگری را ورق میزنید.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»


شمارش معکوس از 3 را هم زمان با رقیب خود انجام دهید تا هم زمان کارت ها را ورق بزنید.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

2- دست 5 کارته خودرا بردارید. از 5 کارت خود نظرسنجی کنید تا مشخص شود آیا میتوان روی هر یک از کارتهای میانی فعالی را کـه فقط ورق زده اید ؛ بازی کرد. یک کارت را بازی کنید اگر بـه ترتیب از یکی از کارتهای میانی باشد ؛ بـه ترتیب صعودی یا نزولی ؛ بدون توجه بـه لباس.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

بازی سرعت

بـه عنوان مثال ؛ اگر یکی از کارت هاي‌ میانی 5 باشد ؛ می‌توانید از بالای دست خود یک 4 یا 6 بازی کنید.ترتیب کارتها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK A. ترتیب دریک مدار ادامه دارد ؛ بنابر این اگر دریک شمع میانی آس وجوددارد ؛ میتوانید یک کینگ یا یک 2 از بالای دست خود بازی کنید توده.اجازه ندهید رقیب کارتهای دست شـما را ببیند.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

3- کارتها را در اسرع وقت بگذارید. مرتباً کارتهای بالای دست خودرا بـه ترتیب صعودی یا نزولی از روی کارتهای بالای هردو دسته شمالی قرار دهید. شـما و رقیب خود در اسرع وقت کارت ها را دراز میکنید.

 

هیچ چرخشی وجود ندارد ؛ بنابر این هردو بازیکن همان‌ گونه کـه میتوانند کارت هاي‌ خودرا دراز می‌کنند. می‌توانید هر تعداد کارت پشت سر هم کـه میخواهید بازی کنید بدون این کـه منتظر بمانید بازیکن دیگر چیزی را زمین بگذارد.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

بازی سرعت

هر بار کـه کارت را از روی دست خود دراز میکنید ؛ از یک کارت 15 تایی خود یک کارت بکشید ؛ بـه طوری کـه در هر زمان 5 کارت در دست بازی خود داشته باشید. بعد از این کـه کارتهای شمع قرعه کشی خودرا تمام کردید ؛ بـه بازی کردن هر 5 کارت در دست خود ادامه دهید تا برنده شوید.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

4- وقتی هیچکس نمی‌تواند بازی کند ؛ ذخایر را ورق بزنید. اگر هیچ یک از بازیکنان نمیتوانند روی دست کارت خودرا روی هر کدام از کارت هاي‌ بالایی بگذارند ؛ هم زمان با رقیب خود یک کارت از دسته هاي‌ ذخیره 5 کارته سمت چپ یا راست را ورق بزنید. این کارت ها را در بالای شمع هاي‌ وسط قرار داده و بازی را از دست خود ادامه دهید.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

بازی سرعت

هر زمان کـه بازی متوقف شد ؛ این روند را تکرار کنید زیرا هیچ یک از بازیکنان نمی‌توانند کارت بگذارند.اگر شمع هاي‌ ذخیره چپ و راست خودرا تمام کردید ؛ شمع هاي‌ وسط را برگردانید ؛ آن ها را مرتب کنید ؛ و از روی کارت هاي‌ بالایی از هر یک برای برگرداندن بازی برگردانید.

5- وقتی کارتهایتان به پایان رسید “سرعت” را فریاد بزنید. نخستین کسی باشید کـه از شر همه ی کارت هاي‌ خود خلاص می‌شود ؛ دستان خودرا بـه سمت شمع هاي‌ میانی می کوبید و فریاد میکشید “سرعت!” تا برنده بازی باشید.

بازی سرعت

بـه طور معمول ؛ سرعت بـه عنوان بهترین بازی از سه بازی انجام می‌شود. نخستین بازیکنی کـه برنده دو بازی اسـت دراین مجموعه پیروز میشود. اما شـما می‌توانید برای هر تعداد بازی کـه دوست دارید بازی کنید!

قسمت3 افزودن تغییرات به بازی

1- با استفاده از دوبل بازی کنید. سعی کنید بازی را تغییر دهید تا بـه بازیکنان اجازه داده شود علاوه بر بازی با کارت هاي‌ صعودی یا نزولی ؛ در هر یک از دسته هاي‌ میانی یک شماره کارت داشته باشند.

بازی سرعت _ چگونه بازی Speed «سرعت» بازی کنیم« تصویر»

بـه عنوان مثال ؛ شـما می‌توانید یک کارت 5 را در 5 کارت دیگر بازی کنید ؛ یا مانند یک بازی معمولی 4 یا 6 کنید.اگر می‌خواهید بازی را آسان تر کنید یا سریع تر پیش بروید ؛ این تنوع را بازی کنید.

بازی سرعت

2- هم زمان بیش از یک کارت بگذارید. با توافق با رقیب خود بازی را تغییر دهید تا بتواند هم زمان بیش از یک کارت بـه ترتیب صعودی یا نزولی قرار دهید.بـه عنوان مثال ؛ اگر 3 ؛ 4 و 5 در دست دارید ؛ میتوانید صبر کنید تا وقتی کـه یک شمع 2 یا 6 را ببینید و سپس هر سه کارت را یکباره روی توده بگذارید.

 

اگر میخواهید بازی سریع تر پیش برود یا فقط یک راه اضافی برای “حمله” یا بهتر کردن رقیب خود دارید ؛ با خلاص شدن از شر کارت سریع تر ؛ با این تغییرات بازی کنید.

بازی سرعت

3- از جوکرها بـه عنوان وایلد کارت استفاده کنید. قبل از معامله ؛ دو کارت جوکر را داخل عرشه خود قرار دهید. اگر یک جوکر در دستان خود دارید ؛ از ان در بالای هر کارت در شمع وسط استفاده کنید تا مانند یک “وحشی” عمل کند. هر کارت دیگری را کـه در دست دارید در بالای Joker وحشی بازی کنید و بازی را بـه طور معمول روی ان کارت انجام دهید.

 

سعی کنید تا زمانی کـه ممکن اسـت یک جوکر را در دست داشته باشید ؛ فقط وقتی از ان استفاده کنید کـه نمیتوانید کارتهای دیگری را در دست خود بازی کنید. یک جوکر باید بازی شود ؛ درصورتی کـه شـما نمی‌توانید کارت دیگری بازی کنید و قبل از این کـه شـما و رقیب بتوانید کارت هاي‌ ذخیره را روی دسته هاي‌ وسط ورق بزنید.

 

هنگامی کـه از Jokers در عرشه استفاده میکنید ؛ دسته هاي‌ قرعه کشی بازیکنان باید بـه جای 15 کارت ؛ 16 شماره داشته باشد.جوکر نمی‌تواند آخرین کارتی باشد کـه برای پیروزی در بازی بازی میکنید.

بازی سرعت

4- با سه یا چهار بازیکن بازی کنید. با ایجاد یک توده وسط اضافی برای هر بازیکن ؛ بازی را گسترش دهید تا شامل بیش از دو بازیکن شود. دراین حالت ؛ ابتدا بـه دسته هاي‌ وسط کارت بدهید ؛ سپس کارت هاي‌ بازی را بـه طور مساوی بین هر بازیکن پخش کنید. همه ی هنوز باید 5 کارت در دست بازی خود داشته باشند.

 

برای سه بازیکن ؛ سه دسته وسط فعال داشته باشید تا بازیکنان روی ان کارت بگذارند. برای چهار بازیکن ؛ چهار دسته فعال داشته باشید.سعی کنید وقتی با بیش از دو بازیکن برای یک بازی طولانی تر و دارای امکانات بیشتر برای بازی هستید ؛ از دو عرشه استفاده کنید.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *