برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

برش پاسور عرشه کارتها با یک دست شکوفائی می افزاید کـه دوستان و دشمنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد! ساده‌ترین برش یک دست ؛ برش Charlier اسـت ؛ جایی کـه بـه شـما اجازه می‌دهد گرانش بیشتر کار را برای شـما انجام دهد،

 

در حالی کـه یک مجموعه کارت را بر روی دیگری فشار می‌دهید. برای کمی استعداد بیشتر ؛ برش چرخشی را امتحان کنید ؛ جایی کـه کارتها را 180 درجه می چرخانید ؛ یا برش قیچی را ؛ جایی کـه 2 مجموعه کارت را از طریق دست خود گسترش میدهید ؛ قبل از این کـه دوباره در جای خود قرار بگیرید.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

روش 1 انجام Char Char Cut

1- عرشه رابا کف دست بالا در دست بگیرید. بگذارید این عرشه در کف و قسمت پایینی انگشتان شـما بماند. عرشه باید در دست شـما رو بـه پایین باشد و از طریق کل برش رو بـه پایین بماند.  عرشه رابا چسب فروشنده بگیرید ؛ بـه این معنی کـه طول انگشت شست شـما دریک طرف بلند اسـت. 3 انگشت را در سمت دیگر بلند و انگشت اشاره خودرا در بالا قرار دهید.دراین مرحله ؛ عرشه باید روی کف دست شـما صاف باشد.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

2- کارتها را بـه سمت بالا ودر یک پنجه بگیرید. ابتدا رنگ صورتی خودرا بـه انتهای کارتها بیاورید ؛ سپس از ان برای بلند کردن عرشه استفاده کنید. عرشه را بـه سمت بالا حرکت دهید تا دیگر روی کف شـما نباشد. ان را بین انگشتان خود متعادل کنید. کارت ها باید در برابر بالشتک هاي‌ انگشت شـما باشند ؛ نه در خیلی از نکات گرفته شده. انگشت شست را دریک طرف بلند ؛ 2 انگشت از ان طرف و 1 انگشت در هر انتها نگه دارید.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

برش پاسور

3- با استفاده از انگشت اشاره عده اي از کارتها را بـه دست خود بکشید. انگشت اشاره شـما باید در بالای عرشه باشد. انگشت خودرا بـه سمت پایین لبه کارتها بکشید تا جایی کـه می‌خواهید آن ها را ببرید و سپس با نوک انگشت خود این کارتها را بـه پایین کف دست خود بکشید.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

اگر این حرکت مشکلاتی را برای شـما ایجاد می‌کند ؛ سعی کنید فقط کمی فشار از انگشت اشاره و انگشت اشاره خودرا آزاد کنید و سپس اجازه دهید عده اي از کارت ها بـه کف دست شـما رها شوند.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

4- کارت ها را از پایین بـه بالای کارتهای نوک انگشت خود فشار دهید. انگشت اشاره خودرا در زیر کارتهای پایین در سمت طولانی و دور از انگشت شست خود قرار دهید. از پایین کارت روی ان لبه فشار دهید تا کارتها از زیر مجموعه بالای کارتها بیرون بیایند.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

برش پاسور

همان طور کـه کارتها را بـه سمت بالا فشار می‌دهید ؛ لبه بلند کارتهای زیر بـه طرف صورت کارتهای بالا می‌رود. منتظر بمانید تا کارتها رابا انگشت شست بالا بگیرید ؛ لبه دیگر این کارتها را در برابر فرو رفتن بین انگشت اشاره و انگشت شست خود ببندید.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

5- بگذارید کارتهای پایین در بالای کارتهای بالایی قرار بگیرند. همان طور کـه لبه بلند کارتهای پایین بـه لبه بلند دیگر کارتهای بالایی می‌رسد ؛ فضای خالی کارتهای بالایی را برای افتادن بـه آرامی در انگشتان پایین خود باز کرده‌اید. از انگشت شست خود برای هدایت کارتهای پایین در بالای کارتهایی کـه در زیر قراردارند استفاده کنید.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

برش پاسور

اگر می‌توانید ؛ مجموعه بالای کارت ها رابا نوک انگشت شست نگه دارید تا کارت هاي‌ پایین آماده بالا و دوباره شوند. اگر دستان شـما خیلی کوچک اسـت ؛ انگشت شست خودرا از روی کارتها بـه طور نیمه جدا کرده و کارتهای بالایی را در کارتهای پایین تعادل دهید.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

اگر فکر می‌کنید دستان شـما هنوز خیلی کوچک هستند ؛ سعی کنید کارت هاي‌ Bridge را خریداری کنید ؛ کـه کمی کوچک تر از کارت هاي‌ پوکر اسـت.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

روش 2 انجام یک انقلاب یک دست

1- با چنگ زدن بـه فروشنده شروع کنید. عرشه را روی کف دست خود نگه دارید و انگشتان خودرا درکنار ان قرار دهید. انگشت شست شـما باید در امتداد یک طرف بلند و با 3 انگشت در طرف دیگر بلند باشد. انگشت اشاره خودرا بر روی لبه بالایی عرشه قرار دهید تا در جای خود قرار گیرد.این گیر استاندارد اسـت بنابر این تعداد زیادی از انواع برش ها از این جا شروع میشوند.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

برش پاسور

2- بـه سمت گرفتن مکانیک بالا بروید. این چسبندگی شبیه چنگال گرفتن اسـت. رنگ صورتی خودرا بـه انتهای کارت ها منتقل کنید تا بتوانید انها را تا نوک انگشتان بالا ببرید. هر 4 انگشت خودرا دریک طرف بلند قرار دهید در حالی کـه انگشت شست شـما در سمت دیگر اسـت.

 

کارت ها باید لمس انگشتان شـما باشد ؛ نه نوک انگشتان شـما.عده اي از افراد برای این ترفند در چنگال خود باقی میمانند ؛ جایی کـه انگشت اشاره شـما دریک انتهای ان اسـت و صورتی شـما در طرف دیگر.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

3- بگذارید بخشی از عرشه در دست شـما بیفتد. کشش پایین عرشه را کم کنید تا بخشی از ان بـه زیر بیفتد. می‌توانید با استفاده از انگشت شست خود برخی کارتها را جدا کنید ودر امتداد لبه عرشه بچرخید و عده اي از کارتهای پایین را بـه سمت کف خود بکشید.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد

برش پاسور

4- هنگامی کـه انگشت انگشت خودرا از زیر فشار می‌دهید ؛ با انگشت اشاره و انگشت شست پشته بالایی را بگیرید. صورتی ؛ انگشت حلقه و انگشت میانی خودرا از روی دسته بالای کارتها رها کنید.

 

فقط با انگشت اشاره و انگشت شست کـه پشته بالایی را نگه داشته اید ؛ باید بتوانید ان را کمی از دور خود دور کنید. انگشت حلقه خودرا در زیر سطح کارت در امتداد صورت کارت قرار دهید. همان طور کـه انجام می‌دهید ؛ دسته پایین کارتها کمی بالا می‌آید و میتوانید انگشت حلقه خودرا بین 2 پشته قرار دهید.

 

هردو پشته هنوز باید در دست شـما رو بـه پایین باشد.پشته ها باید در بالای صفحه روی هم قرار بگیرند اما بیرون بیایند ودر پایین “A” ایجاد کنند. انگشت شـما 2 لبه داخلی و طولانی کارتها را جدا می‌کند.

برش پاسور چگونه می توان یک کارت را با یک دست برش داد


5- با انگشت شست ؛ انگشت حلقه و انگشت اشاره خودرا بـه بیرون فشار دهید. شـما باید پشته بالایی را در دو طرف نگه دارید ؛ انگشت شست و انگشت را «دریک مسیر اشتباه قرار بگیرید» دریک طرف بلند و انگشت اشاره در طرف دیگر بلند اسـت. پشته بالا را از دست خود بـه بیرون بچرخانید. 

برش پاسور

6- کارت هاي‌ بالایی رابا انگشت شصت خود رها کنید زیرا انها رابا انگشت میانی خود گرفتید. وقتی کارت ها را رها میکنید ؛ آن ها بـه طور خودکار کمی بیرون می‌آیند. با انگشت میانی خود انها را از بیرون مهار کنید. همان طور کـه انجام می‌دهید انگشتان خودرا صاف کنید.باید کارت ها را در انگشت اشاره ؛ انگشت میانی و پشت انگشت انگشت خود قرار دهید.

7- همان طور کـه کارتهای پایین را بالا می آورید انگشت اشاره خودرا بـه داخل حلقه کنید. همان طور کـه انگشت میانی خودرا صاف می‌کنید ؛ کارت هاي‌ بالایی کشیده می‌شوند و کمی دور ان می‌چرخند. انگشت اشاره خودرا در حالی کـه هنوز کارت ها را گرفته اید ؛ حلقه کنید.

 

انگشت اشاره شـما بین دو مجموعه کارت در امتداد لبه هاي‌ داخلی قرار میگیرد ؛ کـه کارت هاي‌ پایین را بـه سمت انگشت شست شـما بالا می آورد و کارت هاي‌ بالایی را بـه دور خود می پیچانید تا بتوانید لبه بیرونی را در زیر عرشه جزئی دیگر قرار دهید.

 

انگشت اشاره شـما همیشه در لبه بیرونی عرشه کارت ها بوده اسـت. همانگونه کـه ان را بـه سمت داخل حلقه می‌کنید ؛ ان لبه را بـه داخل می آورید.

برش پاسور

8- بگذارید کارتهای بالایی زیر کارتهای پایینی قرار بگیرند و انگشت خودرا بیرون بیاورید. کارت هاي‌ بالایی باید بـه کمک نیروی جاذبه در زیر کارت هاي‌ پایین اسلاید شوند. همانگونه کـه اینکار را میکنند ؛ انگشت اشاره خودرا بیرون آورده و کارت ها را در جای خود قرار دهید.

روش 3 انجام برش قیچی

1- کارت ها را بـه یک چنگال منتقل کنید. کارت رابا انگشت شست خود در امتداد طرف بلند ؛ 3 انگشت در طرف دیگر و انگشت اشاره در بالا در چنگال فروشنده اصلی نگه دارید. کارتها باید روی کف شـما صاف باشند. وقتی انگشت صورتی خودرا بـه انتهای دیگر می‌برید انگشت شست خودرا آزاد کنید. با کمی بلند کردن کف دست و کارتها فاصله بگیرید. برای بلند کردن کارتها تنها کافی اسـت انگشتان خودرا کمی خم کنید در حالی کـه محکم بـه عرشه چسبیده اید.

2- با انگشت شست و اشاره عده اي از کارت هاي‌ بالای عرشه را بگیرید. کمی کارتها را بـه سمت انگشت شست خود متمایل کنید. کنار انگشت شست خودرا در پایین عرشه در نزدیکترین گوشه قرار دهید. با استفاده از گوشه انگشت شست ؛ بخشی از کارتها را کـه بین انگشت اشاره در بالا و انگشت شست در پایین می‌گیرید ؛ بردارید.

 

دراین مرحله ؛ باید یک قسمت از کارتها در بالا بـه سمت انگشت شست و قسمت دیگر از کارتها در سمت پایین متمایل بـه انگشت شست باشد. انگشت اشاره شـما باید روی هردو مجموعه کارت باشد.با انگشتان دیگر بـه قسمت پایین کارتها فشار وارد کنید.

 

3- همانگونه کـه قسمت پایین را بـه بیرون فشار میدهید ؛ قسمت بالایی را بـه سمت انگشت شست خود بکشید. شـما باید قسمت بالایی را در انگشت اشاره و انگشت شست خود داشته باشید. مدام آن ها را بـه سمت انگشت شست خود بچرخانید و انها را از قسمت پایین دور کنید.

 

همان طور کـه انجام می‌دهید ؛ باید انگشت اشاره خودرا در قسمت پایین قرار دهید ؛ کـه باید ان را کمی بـه سمت انگشتان دیگر فشار دهید. مطمئن شوید کـه با انگشتان دیگر خود بـه خوبی روی طبقه پایین نگه دارید.

برش پاسور

4- با انگشت اشاره خود بین 2 لبه کوتاه فاصله ایجاد کنید. همانگونه کـه عرشه بالایی را بـه اطراف می آورید ؛ میخواهید لبه بالایی عرشه پایین را کاملاً پاک کنید. انگشت اشاره خودرا کمی پایین بگیرید و ان را بین 2 لبه کوتاه عرشه جداگانه قرار دهید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه هنوز با انگشت اشاره خودرا بر روی هردو عرشه نگه داشته اید.

 

دراین مرحله ؛ شـما باید بخشی از عرشه را بین انگشت شست و انگشت اشاره خود قرار دهید «یکی در هر یک از انتهای کوتاه» و بخشی از عرشه را بین انگشت اشاره و بقیه انگشتان خود داشته باشید. آن ها باید بـه طرزی طولانی در سراسر دست شـما کشیده شوند.

5- پشته شست را در زیر پشته دیگر بلغزانید. انگشت اشاره و انگشت شست خودرا بـه سمت پشته دیگر بچرخانید ؛ بـه زیر ان بروید. کارت ها را در جای خود بلغزانید و انها را در دست خود قرار دهید.شـما قصد دارید ان را در همان جهتی کـه از عرشه خارج کرده‌اید قرار دهید. با این حال ؛ بـه جای این کـه از بالای عرشه دیگر بروید ؛ زیر ان بلغزانید.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *