بازی کازینو آموزش کامل تصویری بازی ورق پاسور کازینو

بازی کازینو آموزش کامل تصویری بازی ورق پاسور کازینو

آموزش کامل تصویری بازی کازینو «بازی با ورق»

کازینو ؛ همچنین بـه عنوان “کاسینو” شناخته میشود ؛ یک بازی کارت محبوب اسـت کـه بهترین بازی با 2-4 بازیکن اسـت. هدف این بازی گرفتن کارتها از روی طرح کارتهای رو بـه روی میز اسـت ؛ اما روند کار می‌تواند مخصوصاً برای مبتدیان مشکل باشد.

 

چه شـما هرگز در کازینو بازی نکرده باشید یا بـه سادگی بخواهید تکنیک خودرا التیام ببخشید ؛ اگر روش صحیح تنظیم بازی و ساخت ان را می‌دانید ؛ در راه گرفتن کارت هایي مانند یک حرفه اي کاملاً در راه هستید.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

روش1 تنظیم بازی

1- با 2-4 بازیکن کازینو بازی کنید. کازینو بهتر اسـت با 2 نفر بازی شود ؛ اما با حداکثر 4 نفر قابل بازی اسـت. بازیکنان همیشه روبروی فروشنده می‌نشینند ؛ مگر این کـه در تیم بازی کنند.اگر 2 نفر در حال بازی باشند ؛ بازیکنان مستقیماً روبروی هم نشسته اند.

 

اگر 3 نفر بازی کنند ؛ 2 بازیکن روبروی فروشنده می‌نشینند. این ترتیب نشستن باید هر زمان کـه نمایندگی تغییر می‌کند ؛ بچرخد.اگر 4 نفر در حال بازی هستند ؛ انها را بـه تیم هاي‌ 2 نفره تقسیم کنید کـه هر یک از شریک ها روبروی دیگری نشسته اسـت.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

2- جوکرها را از یک عرشه استاندارد 52 کارته خارج کنید. قبل از معامله مطمئن شوید کـه فروشنده کارت ها را بـه خوبی مرتب کرده اسـت. از بازیکنی کـه مرتباً مرتب نشده اسـت ؛ عرشه را برش دهد تا کارتها حتی بیشتر مخلوط شود.برای برش عرشه ؛ تقریبا نیمی از کارت ها را از بالای عرشه بردارید. سپس ؛ ان قسمت را در زیر قسمت دیگر قرار دهید ؛ در واقع نیمه بالایی عرشه رابا نیمه پایین عرشه عوض کنید.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

3- بـه جز بازیکن ؛ بـه هر بازیکن 2 کارت رو بـه رو بدهید. اگر 2 بازیکن وجود داشته باشد ؛ فقط شخص مقابل فروشنده دراین مرحله 2 کارت دریافت میکند. اگر 3 یا 4 بازیکن وجوددارد ؛ شروع بـه پخش نشسته سمت چپ از فروشنده کنید ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت کنید تا جایی کـه همه ی بازیکنان بـه جز فروشنده 2 کارت داشته باشند.

 

فقط 1 فروشنده وجوددارد ؛ حتی هنگام بازی در تیم.کارت هایي کـه بـه شـما تعلق می‌گیرد دست شماست ؛ بنابر این ممکن اسـت بـه آن ها نگاه کنید. کارتهای خودرا بـه بازیکن دیگری نشان ندهید.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

4 -2 کارت رو بـه رو وسط میز قرار دهید. کارت ها را دریک خط مستقیم کـه همه ی بازیکنان میتوانند انها را ببینند ؛ معامله کنید. هدف کازینو این اسـت کـه کارتهای رو بـه بالا در وسط میز را بگیرد.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

5-در مقابل فروشنده 2 کارت رو بـه پایین بگذارید. این کارت ها بخشی از دست فروشنده خواهد بود ؛ بنابر این فروشنده می‌تواند آن ها را نگاه کند. آن ها را بـه شخص دیگری نشان ندهید. تا زمانی کـه بازیکنان مقابل و جدول هر کدام 2 کارت دریافت نکنند ؛ بـه دلال کارت ندهید. فروشنده همیشه آخرین شخصی اسـت کـه کارت دریافت میکند.

 

6- 2 کارت دیگر بـه صورت مستقیم بـه هر بازیکن از جمله فروشنده منتقل کنید. اینکار را تکرار کنید و بـه هر بازیکن 2 کارت رو بـه پایین و سپس 2 کارت رو بـه بالا بـه وسط ودر آخر 2 کارت رو بـه پایین بـه فروشنده بدهید. هر بازیکن ؛ از جمله فروشنده ؛ اکنون 4 کارت دارد کـه 4 کارت در وسط قرار دارد.این روش معامله کـه روش “2 در 2” نامیده می‌شود ؛ روش سنتی معامله با کازینو اسـت.درصورت تمایل ممکن اسـت در هر بار ؛ یک کارت هم معامله کنید.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

روش 2- گرفتن کارت روی میز

1- کارتهای موجود در دست خودرا با کارتهای میز روی نوبت خود مطابقت دهید. اگر کارتی در دست دارید کـه بـه اندازه کارت روی میز اسـت ؛ کارت را در دست خود بازی کنید تا کارت روی میز را بگیرید. کارت را از روی دست خود در بالای کارت همسان در وسط بازی کنید. کارت هاي‌ گرفته شده را بـه صورت رو بـه پایین ودر دسته اي مقابل قرار دهید.

 

از این موارد برای شمارش امتیاز در پایان بازی استفاده خواهد شد. بـه عنوان مثال ؛ اگر 8 در دست دارید ؛ می‌توانید 8 را روی میز بگیرید. اگر 5 در دست دارید ؛ می‌توانید 5 را روی میز و غیره بگیرید.بعد از گرفتن ؛ نوبت در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه بازیکن بعدی میرسد.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

2- با تطبیق مقادیر ترکیبی انها چندین کارت را بـه طور همزمان برنده شوید. کارت هایي را کـه میخواهید بگیرید ؛ روی میز قرار دهید ؛ سپس کارت تطبیق را در بالای دست خود قرار دهید. این کارت ها را بـه صورت رو بـه پایین در انبوه کارت هاي‌ گرفته شده در مقابل خود قرار دهید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر 7 در دست دارید ؛ میتوانید 3 و 4 ؛ 5 و 2 یا 6 و 1 را ضبط کنید. اگر 8 دارید ؛ میتوانید 2 4 ؛ 3 و 5 ؛ 2 و 6 را ضبط کنید. ؛ یا 1 و 7.اگر بـه تعداد کارت اضافه شود ؛ میتوانید بیش از 2 کارت بگیرید. بـه عنوان مثال ؛ اگر 9 شماره در دست دارید ؛ و یک شماره 2 ؛ 3 و 4 روی میز دارید ؛ میتوانید هر 3 کارت روی میز را بگیرید.آس ها بـه عنوان شماره 1 ارزیابی میشوند.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

3- کارتهای چهره رابا سایر کارتهای چهره هم رده مطابقت دهید. کارتهای چهره ممکن اسـت فقط با کارتهای چهره دیگر ضبط شوند و مقدار عددی ندارند. شـما می‌توانید همزمان فقط 1 کارت چهره بگیرید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک Queen «Q» در دست دارید و 2 Q روی میز اسـت ؛ ممکن اسـت 1 Q را بگیرید ؛ اما نه هردو.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

4- همزمان ترکیب و جفت شوید تا کارت هاي‌ بیشتری بگیرید. اگر کارت هاي‌ روی میز مانور را پشتیبانی کنند ؛ میتوانید هردو روش ضبط بالا را اجرا کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر 8 در دست دارید ؛ و جدول 3 ؛ 5 و 8 را نشان میدهد ؛ می‌توانید 3 و 5 رابا هم ترکیب کنید و همزمان 8 را ضبط کنید.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

5- با گرفتن تمام کارت هاي‌ روی میز امتیازات اضافی کسب کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر یک شماره 10 در دست دارید و یک Ace ؛ 2 ؛ 3 و 4 روی میز دارید ؛ می‌توانید هر 4 کارت روی میز را همزمان بگیرید. گرفتن همه ی کارتها بـه طور همزمان “جارو” نامیده می‌شود و 1 امتیاز اضافی برای شـما کسب میکند.

 

[11] کارت ضبط را بـه صورت رو بـه بالا در بالای کارتهایی کـه ضبط کرده‌اید قرار دهید و همه ی انها را در دسته کارتهای گرفته شده مقابل خود قرار دهید. هنگامی کـه شروع بـه امتیاز دادن بـه کارت هاي‌ خود می‌کنید ؛ کارت چهره بـه شـما نشان می‌دهد.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

6- اگر نمی‌توانید چیزی را ضبط کنید ؛ روی میز کارت بازی کنید. یک کارت از دست خود انتخاب کنید و ان را بـه صورت روبروی کنار کارتهای دیگر روی میز قرار دهید. کارتی کـه بازی کردید بـه یکی از کارتهای رو بـه بالا در وسط میز تبدیل میشود کـه بازی هاي‌ دیگر اکنون میتوانند ان را بگیرند. این “دنباله” نامیده می‌شود.

 

همچنین اگر میتوانید کارت را ضبط کنید ممکن اسـت دنبال نمایید ؛ اما ترجیح میدهید ان را برای ساخت بعدا ذخیره کنید.شـما مجاز بـه دنبال کردن کارت هستید حتی اگر از ان کارت بتوانید استفاده کنید.بـه دنبال یک جارو ؛ یک بازیکن فقط میتواند دنباله برود.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

7-درصورت اتمام کارت هاي‌ 4 بازیکن دیگر ؛ بـه هر بازیکن 4 کارت دیگر بدهید. اینکار را در طول بازی انجام دهید تا این کـه کارت هاي‌ ذخیره بـه شـما اختصاص داده شود. هنگام فروش کارت هاي‌ آخر ؛ فروشنده باید “آخرین” را بـه بازیکنان دیگر اعلام کند. همه ی بازیکنان 4 کارت دیگر دریافت میکنند ؛ حتی اگر در حال حاضر کارت در دست انها باشد.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

روش 3 ایجاد ساخت برای ضبط کارت

1- یک کارت در دست خود و یک کارت روی میز ترکیب کنید تا ساخت ایجاد شود. برای ایجاد یک ساخت ؛ شـما باید یک کارت در دست خود داشته باشید کـه بعدا بتواند از ان برای ساختن ساخت استفاده کند. کارت را از روی دست خود در بالا و کمی پایین تر از کارت روی میز قرار دهید ؛ بـه این ترتیب می‌توانید شماره کارت پایین را ببینید. سپس ؛ شماره اي را کـه می سازید اعلام کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک شماره 6 و 8 در دست دارید ؛ و یک شماره 2 روی میز دارید ؛ میتوانید 6 را در بالای 2 قرار دهید تا یک ساخت ایجاد کنید زیرا یک 8 دارید کـه می‌تواند برای گرفتن ان استفاده شود. سپس اعلام میکنید ؛ “ساختمان 8”.

 

نمی‌توانید ساخت را در همان نوبت ایجاد شده ضبط کنید. اگر یک بازیکن رقیب 8 هم داشته باشد ؛ می‌تواند در چرخش بعدی خود قبل از شـما پیشرفت ایجاد کند.

 

اگر بیش از 1 مقدار کارت مشابه در دست دارید ؛ ممکن اسـت بخواهید انها را دریک ساختار ترکیب کنید تا همه ی انها را ضبط کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر 2 5 در دست دارید و 5 شماره جداگانه روی میز اسـت ؛ می‌توانید بـه جای گرفتن مستقیم 5 ؛ یک 5 ساخت ایجاد کنید ودر پیچ بعدی خود 3 3 را ضبط کنید.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

2- برای کمک بـه ساخت بیشتر از 2 کارت استفاده کنید. اگر همه ی کارت هاي‌ مورد نیاز را در دست ندارید ؛ می‌توانید کارت هاي‌ روی میز را ترکیب کنید تا بـه ساخت و ساز مورد نظر شـما اضافه شود. بـه عنوان مثال ؛ اگر یک Ace ؛ 2 و 3 روی میز وجود داشته باشد و Ace و 7 در دست شـما باشد.

 

می‌توانید این 3 کارت روی میز رابا Ace خود ترکیب کنید تا 7 ایجاد کنید. در نوبت بعدی خود ؛ شـما میتوانید همه ی این کارت ها را بگیرید ؛ مگر این کـه بازیکن دیگری 7 داشته باشد و ابتدا انها را ضبط کند.Build ها باید شامل کارتی باشد کـه شـما بـه تازگی بازی کرده‌اید ؛ زیرا نمیتوان آن ها را کاملا از کارتهای روی میز تشکیل داد.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

3- 2 یا چند سازه رابا هم ترکیب کنید و یک ساخت چندگانه ایجاد کنید. ساختهای متعدد 2 یا بیشتر از ترکیبات یکسان کارت هستند. شخصی کـه ساخت چندگانه را ایجاد می‌کند باید ارزشی را کـه در حال ساخت اسـت اعلام کند. یک بازیکن ممکن اسـت با بازی در کارتی کـه همان ارزش اعلام شده توسط شخص سازنده اسـت ؛ یک بیلد متعدد را ضبط کند.

 

بـه عنوان مثال ؛ یک ساخت 5 گانه چندگانه می‌تواند از 2 و 3 بـه علاوه Ace و 4 ساخته شود. همچنین می‌تواند از Ace و 1 بـه علاوه 5 یا چند 5 ساخته شود. هنگام ساختن ساخت ؛ یک بازیکن می‌گوید ؛ “ساختمان 5”.تمام کارت ها دریک ساخت چندگانه باید در وسط جدول روی هم قرار بگیرند ؛ با ارزش هر کارت.

 

ارزش ساخت چندگانه هرگز نمیتواند تغییر کند. این امر باعث میشود ساخت هاي‌ متعدد نسبت بـه سازهای منفرد یک بازی ایمن تر باشد ؛ زیرا سرقت انها دشوارتر اسـت.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

بازی کازینو

4- با بازی دریک کارت از همان درجه ؛ ساخت را ضبط کنید. بازیکن هنگام ساخت ساخت ؛ اعلام خواهد کرد کـه در حال کسب چه رتبه اي هستند. بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن 2 و 4 را ترکیب کند ؛ انها می‌گویند ؛ “ساختمان 6”. سپس یک بازیکن باید 6 را بازی کند تا بتواند ساخت ان را ثبت کند.

 

[17] بـه نوبه خود ؛ اگر جدول حاوی ساختاری اسـت کـه شـما ایجاد یا بـه خود اضافه کرده‌اید ؛ باید نوعی ضبط کنید ؛ یک ساخت ایجاد کنید یا بـه یک ساخت اضافه کنید. شـما بـه سادگی نمیتوانید کارت را دنبال نمایید.

بازی کازینو

5- درصورت داشتن کارت مطابق با ارزش کل ؛ کارتها را بـه یک ساخت واحد اضافه کنید. بـه عنوان مثال ؛ بگویید یک بازیکن 2 و 6 را برای ساخت 8 ساخت ترکیب میکند. اگر یک Ace و 9 در دست دارید ؛ میتوانید Ace را برای ساخت 9 ساخت اضافه کنید.اگر آخرین بازیکنی بودید کـه بـه یک بیلد اضافه کردید ؛ باید کارت ضبط را در دست خود نگه دارید تا بازی قانونی باشد. ممکن اسـت با کارت ضبط دنباله نباشید.

6- از کارتهای روی میز برای افزودن بـه یک ساخت چندگانه استفاده کنید. بـه عنوان مثال ؛ بگویید کـه 2 ؛ 5 و 10 روی میز وجوددارد و 2 و 5 دریک ساخت 7 ترکیب میشوند. شـما 3 و 10 دارید. میتوانید 3 خودرا بازی کنید ؛ و ان رابا ساخت 7 ترکیب کنید تا 10 شود ؛ ودر عین حال ؛ 10 را روی میز قرار دهید ؛ و ان را بـه یک 10 ساخت چندگانه تبدیل کنید.

 

شماره ضبط برای ساخت چندگانه هرگز قابل تغییر نیست. این مقدار همیشه همان مقدار اعلام شده توسط شخصی اسـت کـه سازنده را خلق کرده اسـت.نمیتوانید از کارتهای روی میز برای افزودن بـه ارزش یک ساخت واحد استفاده کنید.

بازی کازینو

7- کارتهای شل را روی میز قرار دهید کـه بـه همان تعداد ساخته شده جمع میشوند. بـه عنوان مثال ؛ شـما فقط یک 9 ساخت ساخته اید و یک میز 5 نیز روی میز اسـت. رقیب شـما 4. بازی می‌کند. در نوبت بعدی خود ؛ میتوانید 5 و 4 را همزمان با گرفتن 9 ساخت بدست آورید.

نحوه بازی کازینو «بازی با ورق»

روش 4 امتیاز دهی به بازی

1- کارت هاي‌ باقیمانده را بـه آخرین بازیکنی کـه ضبط کرده اسـت تحویل دهید. بعد از این کـه همه ی کارتها بعد از معامله نهایی انجام شد ؛ بازی پایان می‌یابد. کارتهایی کـه بعد از پخش همه ی کارتها روی میز باقیمانده اسـت ؛ بـه آخرین نفری کـه ضبط میکند تعلق میگیرد. بـه همین دلیل برای فروشنده مهم اسـت کـه هنگام خرید آخرین دور کارت ؛ “آخرین” را اعلام کند.این کارتها را بعضی اوقات “مانده” می‌نامند.

2- بـه شخصی کـه بیشترین کارت را دارد ؛ 3 امتیاز اهدا کنید. تعداد کارتهای اسیر شده هر بازیکن را بشمارید. اگر تساوی بیشترین تعداد کارت وجود داشته باشد ؛ هیچکس امتیاز دریافت نمیکند. در حالی کـه شمارش می‌کنید ؛ پیک ها را مرتب کنید.

 

هر کارت را کـه جهت دیگری دارد ؛ بیرون بکشید. این نشان دهنده یک رفت و برگشت اسـت و هر رفت و برگشت 1 امتیاز اضافی بـه بازیکن می‌دهد.

بازی کازینو

3- بـه کسی کـه بیشترین پیک را گرفته اسـت ؛ 1 امتیاز بدهید. شمع هاي‌ بیل هر بازیکن را بشمارید. بازیکنی کـه بیشترین کلوخه را بـه دست آورد 1 امتیاز میگیرد. اگر برای بیشترین کلوچه ها تساوی وجود داشته باشد ؛ هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

4- Aces ها را مرتب کنید ؛ 10 شماره از الماس ها و 2 شماره از انها را انتخاب کنید. هر آس اسیر شده 1 امتیاز بـه حساب می‌آید. 10 الماس ارزش 2 امتیاز دارد ؛ در حالی کـه 2 گلدان 1 امتیاز دارد.

 

10 الماس گاهی اوقات بـه عنوان “بزرگ کازینو” یا “خوب 10” شناخته می‌شود.2 پیک گاهی اوقات بـه عنوان “کازینوی کوچک” یا “خوب 2” شناخته می‌شود.

5- چندین دور بازی کنید تا یک بازیکن بـه 21 امتیاز یا بیشتر برسد. اگر چندین بازیکن دریک دور بـه 21 برسند ؛ بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را دارد ؛ برنده بازی اسـت. اگر تساوی وجود داشته باشد ؛ یک دور دیگر بازی می‌شود. یک بازیکن طبق معمولً در 2-4 دور بـه 21 امتیاز میرسد.پس از هر دور ؛ فروشنده عرشه را بـه بازیکن سمت چپ خود منتقل می‌کند تا دست بعدی را معامله کند.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *