برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

ترفندها و بازی هاي‌ با ورق صدها سال یک تفریح ​​پرشور بوده اسـت. برش کارت حرفه اي صرف وقت با دوستان و خانواده در اتاق نشیمن خود و یا پشت میز پوکر در لاس وگاس ؛ داشتن چند ترفند کارت در آستین همیشه برای سرگرمی چشمگیر در حین بازی کارت خوب اسـت.

 

اگر شـما علاقه مند بـه انتخاب عده اي از ترفندهای جادویی و کارتی هستید ؛ دانستن این کـه چگونه کارت هاي‌ خودرا هوادار کنید برای گرفتن ترفند خود بـه سبک ضروری اسـت.

 

Fanning cards هنر نگه داشتن همه ی کارتها بـه سبک فن دریک دست اسـت تا همه ی کارتها بـه طور همزمان دیده شوند. اینکار طبق معمولً انجام میشود تا یک شرکت کننده دیگر ممکن اسـت یک یا چند کارت را برای یک ترفند یا بازی انتخاب کند.

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

روش 1 کارت های فنینگ با دو دست

1- عرشه کارتها را بین انگشت شست و انگشتان دست خود آزاد نگه دارید. انگار کـه یک فنجان آب در دست دارید ؛ دست چپ خودرا بیرون بیاورید و انگشت شست خودرا بـه نزدیکترین حالت نزدیک کنید. عرشه کارتها را بین انگشت شست و اشاره قرار دهید ؛ و ان را صاف نگه دارید و صورت را بـه سمت پایین قرار دهید. انگشت اشاره و میانی خودرا در قسمت زیرین عرشه قرار دهید.

 

نوک انگشت میانی شـما باید در گوشه نزدیک سمت راست عرشه قرار داشته باشد ؛ انگشت اشاره درکنار ان باشد. با قرار دادن انگشت شست خود در بالای قسمت بالای عرشه ؛ عرشه را بـه آرامی نگه دارید ؛ در حالی کـه نوک ان از نیمه نزدیک ترین لبه قرار دارد.

 

چپ دست یا راست دست بودن خیلی تفاوت ایجاد نمیکند ؛ اما اگر مرتب کارت را رها کنید میتوانید بـه جای ان از دست راست خود استفاده کنید.

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

برش کارت حرفه ای

2- کارتها را کمی زاویه دهید. قسمت بالای عرشه را کمی جابه‌جا کنید ؛ بنابر این کارت هاي‌ بالایی کمی بیشتر از کارت هاي‌ زیر آن ها بـه سمت راست قراردارند. این زاویه کوچک کمک می‌کند تا کارتها بـه طور مساوی تری از آب درآیند ؛ اگر چه این مرحله با تمرین اهمیت کمتری پیدا میکند. 

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

3- کارت ها رابا انگشت شست راست خود طرفدار دهید. انگشت شست راست خودرا بـه لبه سمت چپ عرشه بیاورید و با استفاده از ان کارت ها را بـه شکل فن درآورید ودر اطراف انگشت شست سمت چپ خود بچرخید.

 

در حین انجام اینکار کمی با انگشت شست خودرا فشار دهید ؛ اما ان را بـه اندازه کافی ملایم نگه دارید تا کارت ها بـه جای جمع شدن در تکه ها ؛ دریک فن یکدست پخش شوند. در حالت ایده آل ؛ شـما باید فن رابا کارت هاي‌ پخش شده دریک نیم دایره کامل 180 درجه بـه اتمام برسانید.می‌توانید بـه جای انگشت شست از انگشتان راست استفاده کنید.

 

شـما میتوانید این حرکت را بـه عنوان کشیدن دسته کارتها از پایین ترین کارت بـه نوبه خود تصور کنید. اگر کل عرشه باهم حرکت میکند ؛ ان را شل تر نگه دارید ؛ یا سعی کنید هنگام گسترش ؛ آگاهانه انگشت شست راست خودرا از یک زاویه بـه سمت بالا حرکت دهید

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

برش کارت حرفه ای

4- تمرین. جادوگران کارت هاي‌ فنینگ را راحت جلوه می‌دهند ؛ اما انها ساعت هاي‌ زیادی را تمرین کرده اند. تمرین را ادامه دهید تا زمانی کـه بتوانید کارت ها را بـه صورت روان و یکنواخت طرفدار دهید. فن خودرا هرچه باتجربه تر میشوید سرعت دهید ؛ اما آن قدر سریع عمل نکنید کـه لطف و روان بودن فن را از بین ببرید.

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

درصورت دشوارتر بودن ورق زدن کارتها ؛ عرشه خودرا تعویض کنید. کارتهای فرسوده ممکن اسـت بـه یک اندازه پخش نشوند.

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

5- در حالی کـه انگشت خودرا با انگشت شست می‌گیرید ؛ مچ دست خودرا بـه سمت بالا حرکت دهید. این روش پیشرفته را امتحان کنید تا سرعت خنک شدن کارتها را افزایش دهید. در حالی کـه کارت ها رابا انگشت شست بـه سمت پایین می‌کشید ؛ با این حرکت مچ دست بـه سمت بالا حرکت میکنید ؛ همزمان کارت ها رابا دست چپ بالا می‌کشید.

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

برش کارت حرفه ای

6- بستن یک دست را تمرین کنید. راحت اسـت کـه دوباره فن رابا دست آزاد ببندید ؛ کارتها را در همان جهت فن حرکت دهید تا انها را دوباره دریک پشته قرار دهید. برای یک تکنیک پیشرفته تر ؛ تمرین کنید با استفاده از انگشتانی کـه کارتها را نگه داشته اند.

برش کارت حرفه ای چگونه می توان کارت های فن را دریافت کرد

به جای ان ببندید برای مدیریت این امر ممکن اسـت لازم باشد چند بار انگشتان خودرا در امتداد زیر کارتها “راه بروید” و قبل از این کـه اینکار رابا خاطرجمعی و بدون انداختن کارت انجام دهید ؛ ممکن اسـت مقدار زیادی تمرین انجام شود.

روش 2 کارت های فنینگ با یک دست

ابتدا اینکار رابا نصف عرشه امتحان کنید. این فن بـه اسانی با تقریبا نیمی از عرشه کارت بازی انجام می‌شود ؛ اگر چه اینکار را می‌توان با یک عرشه کامل با تمرین انجام داد. تمرین با نصف عرشه توصیه می‌شود.

 

این فن از فن دو دستی دشوارتر اسـت و برخی آشنایی با ان روش ممکن اسـت مفید باشد.هنگامی کـه دراین فن تبحر پیدا کردید ؛ سعی کنید یک عرشه را بـه دو قسمت تقسیم کنید و هر نیمه رابا دست دیگری ؛ بـه طور همزمان فن کنید.

برش کارت حرفه ای

عرشه را در دست غالب خود بگیرید. کارت ها رابا هم دریک پشته شسته و رفته مربع کنید. عرشه رابا انگشتان اول و پنجم خود در لبه هاي‌ بلند مخالف نگه دارید. انگشتان سوم و چهارم خودرا در امتداد یک لبه کوتاه قرار دهید ؛ و انگشت شست خودرا بر روی لبه کوتاه باقیمانده قرار دهید. هر انگشت باید تمام عرض عرشه را بپوشاند و کمی فراتر از ان بیرون بزند.

 

دست خودرا بچرخانید تا عرشه بـه صورت عمودی نگه داشته شود ؛ انگشت شست را در امتداد لبه بالایی قرار دهید.این چسب باید بـه اندازه کافی ایمن باشد کـه بتوانید انگشت شست خودرا بلند کرده و عرشه را بـه هر جهت بدون ریختن کارت بچرخانید.

برش کارت حرفه ای

می‌توانید مستقیماً بـه موقعیت توصیف شده در زیر بروید ؛ انگشت شست خودرا در گوشه پایین سمت چپ قرار دهید. با این وجود ؛ اگر قصد یادگیری ترفندهای پیشرفته کارت و شکوفایی را دارید ؛ این موقعیت شروع خوبی برای تمرین اسـت.

 

انگشت شست را بلند کرده و عرشه را بـه سمت بیرون متمایل کنید. انگشت شست خودرا از لبه بالایی بردارید. عرشه را بـه سمت بیرون ؛ دور از خود متمایل کنید و انگشتان سوم و چهارم خودرا حلقه بزنید تا لبه پایین را بگیرید.

 

انگشت شست خودرا در گوشه پایین سمت چپ قرار دهید ؛ انگشتان دیگر خودرا حرکت دهید. این گوشه پایین سمت چپ سطح بالای عرشه ؛ نزدیکترین بـه شـما اسـت.

برش کارت حرفه ای

هنگامی کـه انگشت شست در موقعیت قرار گرفت ؛ انگشتان اول و پنجم خودرا از کناره ها بـه سمت پایین و بـه لبه پایین برسانید ؛ بنابر این هر چهار انگشت از پایین بـه حمایت از عرشه مشغول هستند. اینکار می‌تواند با کمی تمرین ؛ زمان حرکت انگشت اول شـما را کم کند تا کارتها رها نشوند.

 

بسته بـه طول انگشت شست ؛ ممکن اسـت ترجیح دهید انگشت شست خودرا در امتداد لبه سمت چپ کارت بالایی قرار دهید ؛ در گوشه پایین تر از 2.5 اینچ «2.5 سانتی متر». قرار دادن انگشت شست خود در نزدیکی مرکز کارت بالا اشتباه رایجی اسـت ؛ بنابر این تمرکز کنید.اگر عرشه را در دست چپ خود نگه داشته اید ؛ بـه جای ان انگشت شست را در گوشه پایین سمت راست قرار دهید.

 

انگشت شست و انگشتان خودرا در جهت مخالف باز کنید. با حرکت انگشت شست در جهت عقربه هاي‌ ساعت ؛ کارت ها را فن کنید ؛ در حالی کـه هر چهار انگشت را در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت می‌دهید ؛ در جهت مخالف. «این جهت ها را برای یک عرشه در دست چپ خود معکوس کنید.» گسترش سریع باعث می‌شود کارت ها نرم تر شوند.

برش کارت حرفه ای

شـما میتوانید این حرکت را بـه این صورت تصور کنید کـه “چهار انگشت را بـه انگشت شست میزند”.در انتهای فن ؛ قسمت گوشتی دست شـما در زیر انگشت شست بـه پشتیبانی از کارت هاي‌ فن دار کمک میکند.

 

مخاطب را بـه اشتباه سوق دهید. هنگامی کـه این حرکت را پایین گرفتید ؛ در حین استفاده از ترفندهای خود ؛ کمی دست تکان دهید:حذف مخفیانه نیمه بالای عرشه قبل از فن کردن ؛ هنوز هم منجر بـه یک فن میشود کـه بـه نظر میرسد مانند یک عرشه کامل اسـت ؛ و از انتخاب کارت برتر توسط یک مخاطب پیش گیری می‌کند.

 

فن کارت را بـه صورت عمودی ؛ مستقیم در مقابل صورت مخاطب نگه دارید. این باعث حواس پرتی او میشود در حالی کـه دست دیگر شـما دستکاری هاي‌ لازم با نیمه دیگر عرشه را انجام میدهد.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *