معامله در Texas Holdem چگونه می توان پوکر تگزاس هولدم را معامله کرد

معامله در Texas Holdem چگونه می توان پوکر تگزاس هولدم را معامله کرد

چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

Texas Hold ’em یک نوع محبوب پوکر اسـت کـه در ان بازیکنان سعی می‌کنند با استفاده از یک جفت کارت سوراخ کـه قبل از شروع بازی داده شده و پنج کارت جامعه در هر مرحله از شرط بندی برگردانده شده ؛ یک دست برنده را جمع کنند. دریک بازی Texas Hold ’em ؛ وظایف فروشنده از یک بازیکن بـه بازیکن دیگر بین دستان میچرخد.معامله در Texas Holdem را دراین پست بـه شـما آموزش می‌دهیم با ما باشید.

 

این بدان معنی اسـت کـه دکمه فروشنده بـه طور حتم بـه شـما باز می‌شود. دانستن چگونگی بهم ریختن ؛ معامله کردن و ترتیب دادن صحیح کارت ها برای دورهای مختلف بسیار مهم اسـت ؛ زیرا خاطرجمعی حاصل میکند کـه بازی بـه طور عادلانه پیش میرود و بـه جلوگیري از مشاجرات و سو susp ظن هاي‌ میز کمک می‌کند.

معامله در Texas Holdem

قسمت1 مرتب کردن و برش عرشه

1- بـه هر بازیکن یک کارت اختصاص دهید تا مشخص شود چه کسی ابتدا معامله می‌کند. بازیکنی کـه بالاترین ارزش کارت را دارد این امتیاز را دارد کـه در دور اول بازی کند. Aces هنگام تعیین سفارش فروشنده زیاد اسـت ؛ بـه این معنی کـه کارت هاي‌ ace بیشترین ارزش را در میان کارت هاي‌ عرشه دارند. متناوباً ؛ کارت ها را رو بـه روی میز پهن کنید و از هر بازیکن بخواهید بـه طور تصادفی یکی از آن ها را بکشد.

 

اگر دریک بازی گاه بـه گاه با دوستانتان بازی میکنید ؛ می‌توانید تصمیم بگیرید کـه چه کسی ابتدا با انها صحبت کند.بـه فروشنده طبق معمولً یک توکن دیسک شکل داده می‌شود کـه “دکمه” نامیده میشود و ان را در جلوی میز می گذارند. این فقط باعث می‌شود کـه هرکسی بتواند در هر لحظه با این فروشنده مطابقت داشته باشد.

 

هر سکه بزرگ یا تراشه رنگی از مجموعه اي متفاوت از مجموعه اي کـه در حال حاضر با ان شرط بندی میکنید ؛ می‌تواند بـه عنوان یک دکمه فروش موقت برای بازی هاي‌ خانگی باشد.

معامله در Texas Holdem

2- کارت ها را روی رومیزی بـه صورت رو بـه بیرون بچرخانید. عرشه را بـه سمت پایین قرار دهید و دست خودرا در قسمت بالا قرار دهید تا کارتها را بـه صورت قوس صاف یا پیچیده بـه شکل S گسترش دهید. بـه شـما و سایر بازیکنان این امکان را میدهد کـه به‌صورت تصویری تأیید کنید کـه همه ی کارت ها موجود و حساب شده اند و هیچ چیز عادی در هیچ یک از انها وجود ندارد.

 

دریک کارت بازی استاندارد 54 کارت وجوددارد «از جمله 2 کارت جوکر». Texas Hold ’em با استفاده از تمام 52 کارت لباس اصلی بازی می‌شود.

 

هواداری از عرشه قبل از شروع بازی بـه شـما فرصتی میدهد تا خاطرجمعی حاصل کنید کـه هیچ چیز بی جا اسـت. هر از گاهی ؛ ممکن اسـت یک کارت بـه روش اشتباهی روبه‌رو شده باشد ؛ یا ممکن اسـت یک کارت از یک عرشه متفاوت بـه طریقی بـه عرشه اي کـه با ان بازی می‌کنید راه پیدا کرده باشد.

معامله در Texas Holdem

3- عرشه را دو یا چند بار پشت سر هم مرتب کنید. تعداد زیادی از فروشندگان حرفه اي از تفریح ​​کلاسیک رومیزی طرفداری میکنند. کارت هاي‌ فن دار را جمع کرده و دسته را بـه دو نیمه تقریبا مساوی تقسیم کنید. نیمه ها را کنار هم و روی میز رومیزی نگه دارید و کارت هاي‌ زیرین رو بـه روی هم باشند. کارت ها رابا انگشت شست کمی خم کنید تا باعث شلیک سریع صورت رو بـه روی میز شود و هنگام افتادن روی هم قرار گیرند.

 

اگر ترجیح میدهید ؛ می‌توانید از روش زدن دیگری نیز استفاده کنید ؛ مانند جابجایی روی دست ؛ بافت یا هندو. با هر تکنیکی کـه برای شـما طبیعی تر اسـت بروید.

 

صرف نظر از تکنیک مختلطی کـه انتخاب می‌کنید ؛ حداقل دو بار تکرار ان را یکی پس از دیگری برنامه ریزی کنید. این بـه شـما خاطرجمعی می‌دهد کـه هر معامله تا حد ممکن تصادفی اسـت و بنابر این “در برابر” هیچ یک از بازیکنان قرار نمی‌گیرد.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

4- عرشه را بـه یک سوم بکشید و دوباره مرتب شوید. عرشه را دریک دست نگه دارید و با استفاده از دست دیگر خود تقریبا یک سوم کارت ها را از قسمت بالای پشته بردارید. این کارت ها را بـه صورت رو بـه پایین روی میز قرار دهید. بعد ؛ سوم وسط را بگیرید و ان را در بالای قسمت اول قرار دهید. در آخر ؛ یک سوم پایینی را در بالای پشته قرار دهید تا دوباره عرشه جمع شود.

 

بـه عنوان فروشنده ؛ بسیار مهم اسـت کـه شـما یاد بگیرید کـه عرشه را کاملاً مرتب کنید تا از اتهامات مغرضانه یا تقلب در امان بمانید. غیر معمول نیست کـه فروشندگان حرفه اي پوکر قبل از خرید یک کارت ؛ پنج یا شش بار تغییر شکل دهند.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

5- عرشه را بـه دو نیمه با اندازه یکسان برش دهید و آخرینبار آن را مرتب کنید. نیمه بالای عرشه را بردارید و ان را روی یک کارت بریده شده درکنار نیمه پایین قرار دهید. سپس ؛ قبل از این کـه دوباره مخلوط شوند ؛ نیمه پایینی سابق را بالای نیمه بالایی قبلی قرار دهید. شـما اکنون آماده شروع معامله هستید.

 

“کارت برش” قطعه اي بـه اندازه کارت از پلاستیک یا مقوا از یک رنگ اسـت کـه برای پیش گیری از قرار گرفتن کارت در قسمت پایین عرشه طراحی شده اسـت. اگر کارت برش مشخصی ندارید ؛ از یکی از کارت هاي‌ جوکر استفاده کنید.برش زدن و برش دادن با استفاده از تجزیه عرشه بـه قسمت هاي‌ کوچک و تغییر ترتیب ؛ هر یک از این مواد را موثرتر می‌کند.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

قسمت 2 فروش کارت های سوراخ برای شرط بندی قبل از فلاپ

1- بـه هر بازیکن دو کارت رو بـه رو بدهید. با پخش کننده در سمت چپ خود ؛ در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز بروید و یک کارت را بـه سمت هر شخص بکشید. سپس ؛ مراحل را تکرار کنید تا هر بازیکن در مجموع دو کارت داشته باشد. شـما باید آخرین نفری باشید کـه کارت نهایی خودرا دریافت می‌کنید.

 

این دو کارت بـه کارتهای “سوراخ” مشهور هستند. شـما و سایر بازیکنان انها را تا زمان مسابقه پنهان نگه می دارید و انها رابا پنج کارت جامعه کـه بـه زودی فاش می‌شوند تطبیق میدهید تا سعی کنید دست برنده را کنار هم قرار دهید.

 

نکته: در بازی هاي‌ پرمخاطب مانند پوکر و تنوع زیادی کـه در ان وجوددارد ؛ معمول اسـت کـه کارت ها را یک‌بار توزیع کنید تا این کـه بـه هـمه بازیکنان همه ی کارت هاي‌ خودرا هم زمان بدهید.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

2- بـه بازیکنان سیگنال دهید تا شرط بندی قبل از فلاپ را باز کنند . شرط بندی همیشه با بازیکن در سمت چپ Big Blind آغاز میشود. در طول شرط بندی قبل از فلاپ ؛ هر بازیکن میتواند “تماس” ؛ یا مطابقت با شرط تعیین شده توسط Big Blind ؛ “افزایش” ؛ یا بالا بردن شرط بندی برای دو برابر کردن Big Blind یا “برابر کردن” داشته باشد. یا کارت هاي‌ خودرا دور میکنند تا نشان دهند کـه دست را تحویل میگیرند.

 

دو بازیکنی کـه در جهت عقربه هاي‌ ساعت در سمت چپ فروشنده نشسته اند ؛ بـه ترتیب با نام هاي‌ “Small Blind” و “Big Blind” شناخته می‌شوند. این بازیکنان موظف هستند شرط هاي‌ “کور” را برای خاطرجمعی از وجود پول در گلدان هنگام شروع بازی تهیه کنند. شرط بندی Big Blind بـه طور معمول دو برابر مقدار Small Blind اسـت.

 

چهار مرحله شرط بندی جداگانه در Texas Hold ’em وجوددارد. پیش فلاپ مرحله شرط بندی اولیه اسـت و قبل از فاش شدن کارتهای جامعه انجام می‌شود.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

3- تمام کارتهای جمع شده در هنگام شرط بندی را جمع کنید. هر زمان کـه بازیکنی انتخاب کرد تا فولد کند ؛ دست خودرا بـه سمت وسط میز فشار میدهد. بعد از این کـه هر بازیکنی حرکت خودرا انجام داد ؛ تمام کارتهای ضبط شده را بردارید و انها رابا هم دریک پشته مرتب کنید ؛ کـه طبق معمولً بـه ان “توده موک” گفته میشود. شمع موک را بـه سمت پایین ودر وسط میز در زیر دستی کـه برای نگه داشتن عرشه استفاده می‌کنید قرار دهید.

 

برای پیشگیري از سردرگمی ؛ حتما توده ماک را از عرشه ؛ کارتهای سوراخ یا هر کارت فعال دیگر روی میز دور نگه دارید.مطمئن شوید کـه بعد از هر مرحله شرط بندی از این مرحله بـه بعد ؛ همه ی تراشه هاي‌ خرد شده را نیز بـه یک توده نزدیک مرکز میز منتقل کنید.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

قسمت 3 آشکار کردن Flop ، Turn و River

1- کارت اول را بـه صورت رو بـه پایین روی میز قرار دهید تا تقلب را از بین ببرد. دور انداختن کارت بالا بـه این روش بـه “سوختن” مشهور اسـت. اینکار برای این انجام میشود کـه بازیکنان با صداقت کمتری با ردیابی کارتهای از قبل مشخص شده ؛ مزیت ناعادلانه اي نداشته باشند.

 

کارت سوخته را نزدیک بقیه پشته ها نگه دارید تا مشخص شود بازی نمیکند.سوزاندن کارت بالا در عرشه فقط بـه عنوان یک اقدام پیشگیرانه عمل می‌کند و بر تصادفی شدن کارتها تأثیری نخواهد داشت.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

2- سه کارت در بالای عرشه را برگردانید تا “فلاپ” را انجام دهید. ”هر کارت را یکی پس از دیگری دریک خط مستقیم در وسط میز معامله کنید. بازیکنان اکنون دست اول کامل خودرا دارند کـه از دو کارت سوراخ و سه کارت جامعه در فلاپ تشکیل شده اسـت. دراین مرحله شرط بندی دیگر کور نیست.

 

پس از پرداختن بـه فلاپ ؛ مرحله بعدی شرط بندی آغاز می‌شود. این دور فقط شامل بازیکنانی میشود کـه قبلاً جمع نشده اند ؛ از نخستین بازیکن فعال در سمت چپ شـما شروع می‌شود.

 

شرط بندی Flop ادامه خواهد داشت تا زمانی کـه هر بازیکن باقیمانده تصمیم بگیرد بررسی کند «یا اگر هنوز اقدامی در مورد شرط بندی انجام نشده اسـت نوبت خودرا بگذارد» ؛ شرط بندی ؛ افزایش ؛ تماس یا برابر کردن

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

3- کارت چهارم را برگردانید تا “چرخش” مشخص شود و مرحله بعدی شرط بندی را آغاز کنید. Turn نام چهارمین کارت عمومی اسـت کـه در بازی استفاده می‌شود. کارت اول را همانگونه کـه هنگام برخورد با فلاپ کار کردید در پشته بسوزانید ؛ سپس کارت بعدی را درکنار سه کارت دیگر قرار دهید. یک‌بار دیگر ؛ بازیکنان حق انتخاب ؛ بررسی ؛ شرط بندی ؛ افزایش ؛ تماس یا برابر را دارند.

 

اگر هر بازیکن بـه جز یک بازیکن برابر شود ؛ ان بازیکن بـه طور خودکار برنده اعلام میشود و هرچه دراین مرحله از بازی اسـت را ادعا می‌کند.

 

نکته: فراموش نکنید کـه دراین مرحله از شرط بندی کارتهایی را کـه جمع شده اند جمع کنید و انها را بـه دسته مچ اضافه کنید.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

4- کارت پنجم را تعیین کنید تا “River” بازی کند و آخرین دور شرط بندی را باز کنید. رودخانه پنجمین و آخرین کارت جامعه اسـت. کارت بالایی را در پشته بسوزانید و کارت River را بـه سمت بالا و کنار میز Turn روی کارت قرار دهید. قبل از ادامه بـه بازیکنان فرصت دهید تا دست هاي‌ خودرا مرور کرده و شرط بندی کنند.

 

هنگامی کـه River را برگردانید ؛ بازیکنان در مجموع هفت کارت «دو کارت سوراخ بـه همراه پنج کارت جامعه» خواهند داشت کـه می‌توانند با ان دستهای نهایی خودرا بسازند.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

قسمت 4 نظارت بر انتهای دست

1- بـه بازیکنان باقیمانده دستور دهید تا کارتهای خودرا برای Showdown نشان دهند. بـه طور سنتی ؛ آخرین بازیکنی کـه در مرحله آخر شرط بندی یا افزایش مییابد نخستین کسی اسـت کـه کارت خودرا می‌گذارد. بعد از ان ؛ Showdown در اطراف میز در جهت عقربه هاي‌ ساعت پیش می‌رود. اگر همه ی انتخاب كنند كه در دور آخر بازی كنند ؛ بازیكنی كه در سمت چپ شماست بـه طور خودكار بـه عنوان نخستین بازیكن انتخاب می‌شود.

 

در طول مسابقه ؛ بازیکنان همچنین می‌توانند “تمسخر” کنند ؛ یا بدون این کـه برگه هاي‌ خودرا برگردانند ؛ دست خودرا تسلیم کنند. بازیکنانی کـه مسخره می‌کنند واجد شرایط بردن گلدان نیستند.

معامله در Texas Holdem چگونه می توان Texas Holdem را مرتب و معامله کرد

معامله در Texas Holdem

2- دست برنده را بـه وضوح اعلام کنید. دستها از همان رتبه بندی مقادیر اساسی در Texas Hold ’em همانند سایر نسخه هاي‌ محبوب پوکر پیروی میکنند. حتما بـه این نکته اشاره کنید کـه کارتهای بازیکن پیروز ؛ بازیکنان دیگر را برنده میکنند تا تردید و سردرگمی پیش نیاید.

 

بـه خاطر داشته باشید کـه Aces در Texas Hold ’em هردو زیاد و کم اسـت ؛ بـه این معنی کـه می‌توان انها را قبل از 2 یا بعد از King دریک بازی مستقیم بازی کرد.

 

نکته: کارتها را در جلوی میز کاملاً کنار بگذارید تا همه ی وقت کافی برای دیدن دست برنده خود داشته باشند.

معامله در Texas Holdem

3- گلدان رابا محکم ترین دست بـه سمت بازیکن فشار دهید. اکنون کـه دست بـه اتمام رسیده اسـت ؛ برنده آزاد اسـت تا برنده هاي‌ خودرا جمع کند. پس از ارائه گلدان ؛ دستان خودرا برگردانید تا نشان دهید کـه بـه طور مخفیانه هیچ چیپسی را کف نخورده اید. این نشانه حسن نیت در میان بازیکنان آماتور اسـت کـه بـه طور معمول علاوه بر معامله ؛ شرط بندی میکنند.

 

درصورت تساوی ؛ گلدان باید “خرد” شود ؛ یا بـه طور مساوی در میان بازیکنانی کـه بالاترین دست را دارند تقسیم شود.

4- دکمه فروشنده را بـه پخش کننده سمت چپ خود منتقل کنید تا دست بعدی شروع شود. بازیکنی کـه در دور قبلی Small Blind بود اکنون بـه عنوان فروشنده جدید خدمت خواهد کرد. بـه این ترتیب ؛ نقش هاي‌ فروشنده ؛ Small Blind و Big Blind همان‌ گونه بـه دور میز میچرخند تا هر بازیکن نوبت خودرا بدست آورد.

 

اگر در هر لحظه یک بازیکن تصمیم گرفت قبل از نوبت بـه عنوان فروشنده از بازی عقب نشینی کند ؛ شخص سمت چپ وی فروشنده بعدی خط خواهد بود.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *