نحوه معامله در تگزاس هولدم آموزش کامل معامله در بازی پوکر تگزاس هولدم

نحوه معامله در تگزاس هولدم آموزش کامل معامله در بازی پوکر تگزاس هولدم

آموزش کامل معامله در بازی پوکر تگزاس هولدم

اگر چه بیشتر این صفحه بـه نظر میرسد کـه چگونه یک صفحه Holdem تگزاس بازی کنیم ؛ اما فراتر از این اسـت. شـما در حال آماده شدن برای یادگیری نحوه برخورد با یک نحوه معامله در تگزاس هولدم و نحوه اجرای بازی نیز هستید.

 

اگر می‌خواهید یک فروشنده ذی صلاح باشید باید علاوه بر نحوه برخورد با کارت ؛ نحوه اجرای یک بازی را نیز بدانید. اکثر بازیکنان می‌دانند کـه چگونه کارت را معامله کنند ؛ اما انها اغلب نمی فهمند کـه یک فروشنده صالح لازم اسـت.

 

بیشتر فروشندگان پوکر دست مزد ساعتی کمی میگیرند و بیشتر درآمد خودرا براساس نکات کسب می‌کنند. فروشندگان خوب یک بازی رابا خطاهای کم یا بدون اشتباه انجام می‌دهند و می فهمند کـه هر چقدر می‌توانند در ساعت معامله کنند ؛ بیشتر می‌توانند در نکات دست یابند .

 

قبل از هر معامله

قبل از برخورد با هر دست ؛ باید برای دست آماده شوید. اگر میز جدیدی را باز میکنید ؛ باید مشخص کنید کدام بازیکن روی دکمه شروع بـه کار میکند. دکمه بازیکنی اسـت کـه در موقعیت فروشنده عمل می‌کند یا در هر مرحله شرط بندی بعد از مرحله اول آخرین اسـت.

 

موقعیت فروشنده یا دکمه را یک دیسک سفید تعیین می‌کند کـه میگوید فروشنده روی ان اسـت. شـما بـه عنوان فروشنده واقعی باید مطمئن شوید کـه دکمه فروشنده پس از هر معامله یک مکان بـه سمت چپ منتقل شده اسـت . دو پرده نیز بعد از هر دست یک مکان بـه سمت چپ حرکت میکنند و شـما باید مطمئن شوید کـه بازیکنان مقدار صحیح هر یک از پرده ها را تعیین می‌کنند.

 

سطح کورها توسط خانه تنظیم میشود و کور کوچک طبق معمولً نیمی از کور بزرگ اسـت. دریک بازی محدود Texas Holdem بزرگ کور همان مقدار حد شرط بندی پایین اسـت و blind blind نصف big blind اسـت.

نحوه معامله در تگزاس هولدم آموزش کامل معامله در بازی پوکر تگزاس هولدم

نحوه معامله در تگزاس هولدم

برای تعیین این کـه بـه کدام بازیکن دکمه هنگام باز کردن یک میز جدید تعلق میگیرد ؛ شـما یک کارت را مرتب می‌کنید و یک کارت را بـه صورت مستقیم بـه طرف هر بازیکن شروع میکنید کـه از بازیکن در سمت چپ شـما قرار دارد. دکمه فروشنده بـه بازیکنی کـه بالاترین کارت را بدست آورد ؛ تعلق می‌گیرد . اگر دو یا چند بازیکن برای بالاترین کارت تساوی بگذارند ؛ نخستین کسی کـه در سمت چپ شـما قرار دارد فروشنده اسـت.

 

شـما باید خاطرجمعی حاصل کنید کـه هیچکس از دست آخر کارت باقی نمانده اسـت و شـما باید کارت ها رابا دست مخلوط کنید یا عرشه را دریک دستگاه مخلوط کن اتوماتیک قرار دهید و یک عرشه تازه جابه‌جا شده را از دستگاه بازیابی کنید .

 

گهگاه بازیکن در سمت چپ و نزدیک باند بزرگ شرط بندی دو برابر بزرگ کور میکند و ان را بـه عنوان یک گره اعلام میکند . این نوع نوعی نابینای سوم عمل می‌کند ودر همه ی اتاق هاي‌ کارت قانونی نیست .

 

قبل از معامله زمانی اسـت کـه می‌توانید بازیکنان را تغییر دهید و از بازیکنان جدید در بازی استقبال کنید. بسته بـه قوانین خانه ؛ بـه یک بازیکن جدید این حق انتخاب داده میشود کـه صبر کند تا big blind خود یا مبلغی برابر big blind ارسال کند و بـه دست فعلی برسد. چند اتاق پوکر بـه شـما امکان می‌دهد بدون ارسال شرط بلافاصله شروع بـه بازی کنید.

 

کارتها

هنگامی کـه تمام امور خانه داری را مراقبت کردید ؛ بـه قسمتی از هر دست کـه کارتها را معامله میکنید بروید. این مهم برای محافظت از کارت دریک راه کـه در ان بازیکن را نمی‌توانید ببینید هر یک از مقادیر کارت زمانی کـه شـما زدن و یا معامله. در هنگام معامله کارتها ؛ دست و پا چلفتی و شروع بـه بلند کردن کارتها راحت اسـت .

 

هنگام بالا بردن کارت ها ؛ بازیکنان اغلب میتوانند عده اي از مقادیر را ببینند . این بـه طور بالفعل بـه انها یک مزیت می‌دهد ؛ بـه همین دلیل شـما باید سعی کنید از ان اجتناب کنید.

 

همچنین باید چشمک بزنید کـه ارزش کارت پایین چگونه اسـت. تعداد زیادی از اتاق هاي‌ پوکر برای پوشاندن کارت پایین عرشه از کارت برش استفاده میکنند .

 

قبل از Flop

هر دست با معامله یک کارت رو بـه رو بـه بازیکن در blind blind آغاز میشود. اگر بازیکنی کـه قرار اسـت در blind blind باشد شـما را ترک کرده اسـت نخستین کارت را بـه نخستین بازیکن فعال در سمت چپ دکمه می‌دهید. سپس بـه یک بازیکن فعال در سمت چپ با یک کارت روبه‌رو می‌شوید. اینکار تا جایی ادامه می‌یابد کـه هر بازیکن دو کارت رو بـه رو دریافت کند.

 

نمونه اي از دست قبل از دست دادن در تگزاس هولدم

هنگامی کـه بـه کارتها رسید ؛ نخستین بازیکنی کـه در سمت چپ بزرگ کور قرار دارد نخستین کسی اسـت کـه عمل میکند. اگر بـه نظر نمی‌رسد کـه این بازیکن توجه کرده اسـت ؛ ممکن اسـت بـه این بازیکن اشاره کنید. همین طور کـه اشاره میکنید میتوانید بگویید کـه عمل با شماست.

 

هنگامی کـه بازیکنان تصمیم میگیرند ؛ باید توجه داشته باشید تا شرط ها و شرط بندی ها همیشه صحیح باشند و همیشه شرط بندی فعلی را بدانند .

 

در نخستین دور شرط بندی بازیکنان بزرگ بید ؛ برابر ؛ یا افزایش را می‌خوانند. عمل شرط بندی بـه سمت چپ ادامه دارد تا این کـه همه ی آخرین بالاترین شرط را بخوانند. دریک گلدان بزرگ نشده عمل با کور بزرگ پایان مییابد. همان طور کـه بازیکنان جمع میشوند ؛ قرار اسـت کارت هاي‌ خودرا بـه سمت پایین بکشند و شـما انها را دریک دسته بـه نام muck قرار دهید. محافظت از این کارتها مانند عرشه اي کـه از ان کار می‌کنید بسیار مهم اسـت تا کسی نتواند ارزش آن ها را ببیند .

 

Flop

هنگامی کـه تمام مراحل شرط بندی قبل از فلاپ انجام شد ؛ شـما فلاپ را معامله می‌کنید. کارت بالای عرشه درون مود قرار میگیرد. ماک نامی اسـت کـه برای پر کردن توده استفاده می‌شود. بـه این کارت سوختگی می‌گویند.سپس سه کارت بعدی را می‌گیرید و انها را رو بـه بالا در وسط میز قرار می‌دهید. این فلاپ نامیده میشود و آن ها سه کارت اول از مجموع 5 کارت جامعه هستند.

 

نمونه ای از دست پست فلاپ در تگزاس هولدم

نخستین بازیکن باقیمانده در سمت چپ دکمه نخستین کسی اسـت کـه با فلاپ عمل میکند. آن ها می‌توانند چک یا شرط بندی کنند. بازی بـه سمت چپ ادامه دارد . اگر شرط بندی شده باشد بازیکن بعدی میتواند برابر شود ؛ تماس بگیرد یا افزایش دهد. بازی تا جایی ادامه مییابد کـه همه ی بازیکنان باقیمانده آخرین بالاترین افزایش را داشته باشند. وقتی کسی شرط نمی بندد ؛ هر بازیکن ممکن اسـت چک کند. اگر همه ی بازیکنان چک کنند ؛ بازی تا نوبت ادامه دارد.

 

نوبت 

بعد از فلاپ ؛ کارت دیگری را می سوزانید و یک کارت را درکنار فلاپ بـه سمت بالا می چرخانید. این چهارمین کارت از پنج کارت جامعه اسـت.

 

نمونه ای از چرخش در تگزاس هولدم

شرط بندی همانند بعد از flop انجام می‌شود بـه جز دریک بازی محدود شرط بندی روی نوبت و رودخانه در حد بالاتر اسـت .بعد از تمام شرط بندی ها در پیچ شـما بـه سمت رودخانه حرکت می‌کنید.

 

رودخانه

کارت نهایی سوخته اسـت و کارت عمومی نهایی درکنار چهار کارت دیگر بـه صورت رو بـه بالا قرار میگیرد .دور شرط بندی همانند نوبت انجام میشود.بعد از این کـه همه ی شرط بندی ها به پایان رسید ؛ بازیکنان باقیمانده کارت هاي‌ خودرا برمی گردانند تا ببینند چه کسی برنده میشود. درصورت شرط بندی و تماس ؛ شخصی کـه تماس گرفته شده نخستین کسی اسـت کـه دست خودرا نشان میدهد. سپس دست ها بـه سمت چپ آشکار میشوند تا جایی کـه همه ی دست خودرا جمع کنند یا نشان دهند.

 

در بیشتر اتاق هاي‌ پوکر ؛ یک بازیکن وادار نیست دست خودرا نشان دهد درصورت باخت. بـه جای این کـه کارت هاي‌ خودرا پس از دیدن دست رقیب برگرداند ؛ می‌تواند کارت هاي‌ خودرا بـه صورت رو بـه پایین پرتاب کند و دست خودرا تسلیم کند. قوانین خانه این احتمال را پوشش می‌دهد ؛ اما این روش عادی برای نظارت ان اسـت.

 

هرگز بـه کارتهایی کـه از بازیکن پخش می‌شود نگاه نکنید. نگران نباشید ؛ انها را در لجن قرار داده و با دست ادامه دهید. تا زمانی کـه در قوانین خانه نباشد ؛ سایر بازیکنان نیز ممکن اسـت این موارد را نبینند .

 

اگر رودخانه هیچ شرط بندی نداشته باشد ؛ نخستین بازیکن سمت چپ دکمه باقیمانده در دست نخستین بازیکنی اسـت کـه کارت هاي‌ خودرا بـه سمت بالا برگرداند . بازی بـه سمت چپ ادامه مییابد.

 

هنگامی کـه بازیکنان کارت خودرا نشان می‌دهند ؛ باید بـه هر دست نگاه کنید و برنده را مشخص کنید. هرگز کلمه بازیکن را برای قدرت دست او نگیرید . بازیکنان مرتباً اشتباه می‌کنند و اگر سعی کنید گلدان را بـه بازیکن اشتباه اعطا کنید ؛ میتواند بـه سرعت زشت شود.

 

هشدار

همچنین عده اي از بازیکنان را پیدا خواهید کرد کـه دروغ میگویند انچه را کـه در دست دارند سعی می‌کنند رقیب خودرا بـه یک برابر برسانند. شـما باید مطمئن شوید کـه این اتفاق نمی افتد.

 

هنگامی کـه دست برنده را تعیین میکنید ؛ کارت هاي‌ جامعه را کـه با کارت هاي‌ سوراخ بازیکن برنده استفاده می‌شود ؛ بـه سمت جلو اسلاید کنید ؛ بنابر این همه ی بازیکنان بـه وضوح می‌توانند ببینند کـه کدام کارت ها برای تشکیل دست استفاده میشود. شـما همچنین باید دست برنده را اعلام کنید. این بـه بازیکنان دیگر فرصت می‌دهد تا توضیحی بخواهند یا خطای احتمالی را نشان دهند.

نحوه معامله در تگزاس هولدم آموزش کامل معامله در بازی پوکر تگزاس هولدم

نحوه معامله در تگزاس هولدم

در انتهای دست 

بعد از مرحله نهایی مسابقه در انتهای دست شـما پول را در گلدان بـه بازیکنی می‌دهید کـه برنده شده اسـت. در مقطعی از دست ؛ اگر در اتاقی کـه چاک میکشد کار می‌کنید ؛ باید چنگک را از گلدان جمع کنید .

 

بیشتر فروشندگان نگهدارنده تگزاس در حالی کـه پول در گلدان گذاشته می‌شود ؛ چنگک را جمع میکنند ؛ اما ممکن اسـت بتوانید اینکار را تا انتهای دست انجام دهید. هر اتاق پوکر قوانین مربوط بـه خانه خودرا دارد ؛ بنابر این روش شـما تا حدودی بـه این قوانین بستگی دارد.

 

مثالی در اینجا آورده شده است:

اتاق پوکر کـه در ان معامله می‌کنید این سیاست را دارد کـه انها هر دست رابا حداکثر 5 دلار 10٪ جمع می‌کنند و اگر فلاپ وجود نداشته باشد ؛ هیچگونه گرد آوری پول انجام نمیشود. برای ساده کردن مجموعه چنگک خود دراین مورد ؛ تا قبل از فلاپ نگران نباشید. پس از معامله کردن فلاپ و تمام شرط بندی ها روی فلاپ ؛ یک ارزیابی سریع ذهنی انجام دهید و تقریبا 10٪ از گلدان را بردارید و ان را درکنار جعبه رکاب قرار دهید.

 

هنوز چنگک را در جعبه رها نکنید مگر این کـه گلدان بـه حداقل 50 دلار رسیده باشد. اگر گلدان حداقل 50 دلار باشد ؛ ساده اسـت. فقط 5 دلار بردارید و ان را در جعبه چنگال بیندازید و کار با چنگک دستی تمام می‌شود.

 

اگر گلدان کمتر از 50 دلار اسـت ؛ چند دلار چنگک دارید. شاید بتوانید در گلدان تغییر ایجاد کنید تا بتوانید اینکار را انجام دهید. اگر گلدان 20 دلار در ان اسـت ؛ پنج تراشه 1 دلاری برای یک تراشه 5 دلاری درنظر بگیرید ؛ سپس 2 دلار از چنگک خارج کنید.

 

وقتی چرخش 20 دلار بیشتر بـه گلدان میرود ؛ 2 دلار بیشتر بیرون بیاورید و ان رابا 2 دلار اول کـه برای چنگک برداشتید قرار دهید. وقتی دیگ بالاخره از مرز 50 دلار عبور کرد ؛ 4 دلار گرد آوری شده را داخل گلدان قرار دهید و یک تراشه 5 دلاری بیرون بیاورید و ان را برای چنگک بیندازید.

 

یاد آوردن نحوه معامله در تگزاس هولدم

اتاق پوکر از گرد آوری چنگک درآمد کسب میکند. اگر فراموش کنید کـه چنگک جمع کنید یا کمتر از انچه تصور می‌کنید جمع کنید ؛ بازیکنان خوشحال خواهند شد ؛ اما بـه زودی از کار خارج خواهید شد . هرگز فراموش نکنید کـه چنگک جمع کنید و اینکار را بـه روشی انجام دهید کـه در جریان بازی تداخلی ایجاد نکند.

 

شـما باید بتوانید در هنگام معامله با Texas Holdem بدون این کـه مرتکب خطا شوید ؛ چیزهای مختلفی را دستکاری کنید ؛ اما با کمی تمرین می‌توانید بـه سرعت طرفدار شوید.

 

بیشتر بازیکنان کارتهای خودرا تسلیم نمیکنند تا زمانی کـه برنده شوید بـه آن ها گلدان بدهید. این خوب اسـت ؛ اما شـما باید بـه یاد داشته باشید کـه کارت ها را پس از دادن گلدان جمع کنید.

 

بازیکنان نحوه معامله در تگزاس هولدم

بدون بازیکن ؛ شـما بـه عنوان یک فروشنده شغل نخواهید داشت. از دوره شـما می‌توانید سردرد ثابت ندارد کـه بازیکنان ایجاد یا، بـه طوری کـه چند روز انتخاب خودرا از دو چیز ممکن اسـت tossup.

 

اکثر بازیکنان هولدمن تگزاس مودب هستند و کنار آمدن با انها بسیار راحت اسـت ؛ اما چند سیب بد میتوانند کل بازی را تهدید کنند . بازیکنانی پیدا خواهید کرد کـه بی ادب ؛ بدجنس ؛ بد دهن ؛ سعی در تقلب ؛ مستی و نفرت دارند.

 

هرچه زودتر یاد بگیرید چگونه با هر نوع بازیکن برخورد کنید بهتر خواهید بود. ودر حالی کـه یاد میگیرید چگونه با بازیکنان مشکل برخورد کنید ؛ باید بـه یاد داشته باشید کـه بیشتر درآمد شـما از طریق بازیکنانی اسـت کـه بـه شـما پول میدهند.

 

این بدان معنا نیست کـه شـما باید بـه اسانی با بازیکنانی کـه مشکل دارند نکاتی را رعایت کنید. برخی بازیکنان وقتی بـه سرعت و بـه طور ماثر با سایر بازیکنان مشکل دار کنار بیایید ؛ بـه شـما بیشتر نکته می‌دهند بیشتر بازیکنان خواهان یک بازی سرراست و آرام و بدون درام هستند.

 

دشوار اسـت کـه بدانید دقیقاً چگونه میتوانید از همه ی موقعیت هاي‌ احتمالی کـه در میزها بوجود می‌آیند بازرسی کنید ؛ زیرا شـما هرگز نمی‌دانید چه انتظاری داشته باشید. اما هنگامی کـه شروع بـه اداره امور بـه روشی حرفه اي میکنید ؛ اعتبار بازیکنان را کسب خواهید کرد. تمام تلاش خودرا انجام دهید تا این شهرت خوبی پیدا کند. اگر بازیکنان شـما را دوست داشته باشند و احساس کنند شـما بازی خوبی را اجرا میکنید ؛ نکته هاي‌ بیشتری کسب خواهید کرد .

 

آیا با بازیکنانی که پشت میز می جنگند همراه می شوید؟ بستگی به موقعیت داره.

عده اي از بازیکنان پوکر از هم زدن قابلمه لذت می‌برند و سعی می‌کنند بازیکنان دیگر را از بازی خود دور کنند و ناراحت کنند. بیشتر اوقات شـما باید این موضوع را نادیده بگیرید و بازی را بـه حرکت خود ادامه دهید. اما گاهی بازیکنان از خط عبور می‌کنند. شـما باید بـه سرعت و با قاطعیت هر موقعیتی را کـه از مرز عبور میکند ؛ نظارت کنید.

 

تحقیر و تهدید نژادی دو موردی اسـت کـه خواستار رسیدگی فوری میشود . با توجه بـه خط مشی اتاقی کـه در ان معامله می‌کنید ودر صورت امتناع بازیکنان از انجام آنچه بـه آن ها گفته شده ؛ پرسنل زمین و یا امنیت را درگیر خود هشدار جدی دهید .

 

نکته برتر نحوه معامله در تگزاس هولدم

بهترین تاکتیک شـما در هنگام برخورد با بازیکنان این اسـت کـه خونسردی خودرا حفظ کنید و هرگز نسبت بـه هر کاری کـه آن ها میگویند یا میکنند واکنش نشان ندهید. اگر آن ها از شـما سو ab استفاده می‌کنند بهترین سیاست ادامه کار بـه بهترین شکل ممکن اسـت.

 

هیچوقت برنده نمی‌شوید وقتی بـه بازیکنی کـه از شـما سوusing استفاده میکند واکنش نشان دهید. اما وقتی ان رابا لبخند بردارید ؛ بیشتر اوقات بازیکنان دیگر تا زمانی کـه کار خوبی انجام میدهید بـه کمک شـما می‌آیند. حتی اگر هیچ بازیکن دیگری حرفی نزند ؛ تعداد زیادی از شـما یک یا دو دلار اضافی بـه نوک بعدی خود می‌اندازند.

 

برخورد با بازیکنان مشکل ممکن اسـت دشوار باشد ؛ اما آن ها وادار نیستند کـه تجربه معاملات شـما را منفی کنند ؛ مگر این کـه بـه آن ها اجازه دهید .

نحوه معامله در تگزاس هولدم آموزش کامل معامله در بازی پوکر تگزاس هولدم

نحوه معامله در تگزاس هولدم

بعضی از بازیکنان هرگز نوک نمیزنند و هیچ چیزی نمی‌گوید کـه وادار باشند. در حالی کـه تعداد زیادی از فروشندگان این را شخصاً می‌دانند ؛ شـما باید این بازیکنان را بـه عنوان هزینه انجام کار مشاهده کنید. برای اجرای یک بازی بـه تعداد کافی بازیکن احتیاج دارید و حتی اگر تعدادی از بازیکنان نکته را گوشزد نکنند ؛ بازهم بـه شـما کمک می‌کنند از بازیکنان دیگر درآمد کسب کنید.

 

تمرکز خودرا بر روی ارائه بهترین تجربه ممکن بازی برای بازیکنان با سریعترین سرعت ممکن و بدون اشتباه بگذارید و باید بتوانید نکات مناسبی کسب کنید.

 

اگر بازیکنان را فریب میدهید باید فوراً زمین را درگیر کنید. اما اگر فقط بـه یک بازیکن یا بازیکنان مشکوک بـه تقلب هستید ؛ باید دهان خودرا بسته نگه دارید و بازی را ادامه دهید. میتوانید شکایت خودرا بین شیفت هاي‌ انجام شده در میز از سطح زمین مطلع کنید اما بازی را متوقف نکنید مگر این کـه مدرک داشته باشید یا 100٪ مطمئن باشید. اکثر تقلب ها مهم نیست کـه چه اتفاقی میوفتد بنابر این شـما باید آماده دفاع از هر اتهامی باشید کـه می‌کنید.

 

خلاصه نحوه معامله در تگزاس هولدم

برخورد با هولدمز تگزاس می‌تواند یک شغل با ارزش باشد. نکته اصلی این اسـت کـه می‌توانید مسئولیت هاي‌ مختلف را در حالی کـه بازی را بـه سرعت و روان اجرا میکنید ؛ بـه بازی بیندازید. هیچکس کامل نیست ؛ اما همانگونه کـه تجربه کسب می‌کنید و مهارت هاي‌ خودرا تمرین میکنید باید بتوانید با بازیکنان معمولی شهرت خوبی کسب کنید کـه منجر بـه نکات بیشتری میشود.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *