ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

ترفند بازی بینگو یک بازی شانس جالب اسـت کـه هرکسی می‌تواند بازی کند. بازی روی کارت امتیازی انجام می‌شود کـه از 25 مربع تشکیل شده اسـت – اگر 5 مربع پشت سر هم بدست آورید ؛ برنده می‌شوید!

 

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

قسمت 1 تنظیم بازی بینگو

1- حداقل 1 کارت امتیاز برای هر بازیکن دریافت کنید. کارت هاي‌ امتیازی یکنوع بازی شبیه لوتو 25 مربع با شماره هاي‌ تصادفی روی خود دارند کـه روی ان کلمه “BINGO” نوشته شده اسـت. هدف شـما این اسـت کـه 5 مربع را دریک ردیف عمودی ؛ افقی یا مورب بپوشانید.

 

کارت هاي‌ امتیازی یکنوع بازی شبیه لوتو را می‌توانید بـه صورت آنلاین در فروشگاه سرگرمی محلی خود پیدا کنید.اگر با بچه ها یکنوع بازی شبیه لوتو بازی می‌کنید ؛ می‌توانید کارت هاي‌ خالی Bingo را از اینترنت چاپ کنید و با کلمات ؛ نمادها یا عکسهای خود در مربع بنویسید.

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

2- برای همه ی نحوه عملکرد ترکیب حرف و شماره بازی را توضیح دهید. در یکنوع بازی شبیه لوتو استاندارد ؛ 75 ترکیب مختلف حرف و شماره وجوددارد. هر ترکیبی از حرف و شماره با یک مربع در کارت هاي‌ امتیازی مطابقت دارد.

 

بـه عنوان مثال ؛ تمام اعداد موجود در ستون “B” در کارت امتیازی با ترکیب حرف و شماره “B” مطابقت دارند. اگر تماس گیرنده “B-9” را انتخاب کند ؛ بـه دنبال مربع “9” در زیر ستون “B” هستید.

 

اگر بـه دنبال نسخه ساده تری از Bingo برای بازی با بچه ها هستید ؛ میتوانید بـه جای ترکیب حرف و شماره ؛ از عکسهای یا کلمات استفاده کنید.

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

ترفند بازی بینگو

3- یک بازیکن را برای تماس گیرنده انتخاب کنید. در یکنوع بازی شبیه لوتو ؛ تماس گیرنده شخصی اسـت کـه حروف و اعدادی را تعیین میکند کـه مشخص می‌کند کدام مربع ها در کارت امتیازی همه ی پوشانده شده اسـت. تماس گیرنده هنوز باید بازی رابا بقیه انجام دهد.اگر دریک سالن بینگو بازی می‌کنید ؛ در حال حاضر یک تماس گیرنده مشخص وجوددارد. دراین صورت ؛ تماس گیرنده با بقیه بازی نخواهد کرد.

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

4- کارت هاي‌ امتیازی را برای همه ی بازیکنان ارسال کنید. هر بازیکن حداقل بـه 1 کارت امتیاز نیاز دارد. بازیکنان میتوانند بیش از 1 کارت امتیازی استفاده کنند ؛ بـه شرطی کـه بتوانند تمام حروف و اعداد موجود در کارت هاي‌ مختلف را ردیابی کنند.

 

بازی با چندین کارت امتیازی شانس پیروزی شـما را افزایش میدهد ؛ اما از آنجا کـه مربع هاي‌ بیشتری برای پیگیری دارید پیچیده تر اسـت.هنگامی کـه با چندین کارت امتیازی بازی میکنید ؛ ممکن اسـت در همان بازی با بیش از یک کارت امتیازی برنده شوید.

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

5- بـه هر بازیکن تکه اي از تراشه هاي‌ بینگو بدهید. تراشه هاي‌ بینگو همان چیزی اسـت کـه بازیکنان برای پوشاندن مربع هاي‌ کارت امتیازی خود استفاده می‌کنند. هر چیز کوچکی بـه عنوان تراشه هاي‌ یکنوع بازی شبیه لوتو کار میکند ؛ بـه شرطی کـه بتواند درون مربع هاي‌ کارت هاي‌ امتیازی قرار گیرد.شـما می‌توانید از تراشه هاي‌ پوکر ؛ سکه ها یا حتی تکه هاي‌ کوچک کاغذ بـه عنوان تراشه هاي‌ Bingo استفاده کنید.

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

6- یک تراشه در مربع وسط کارت امتیازی خود قرار دهید. در بینگو ؛ مربع در مرکز کارت امتیازی همه ی یک فضای آزاد درنظر گرفته شده اسـت. هـمه با 1 تراشه در ان فضا شروع می‌کنند.

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

ترفند بازی بینگو

7- نامه ها و شماره هایي را کـه در بازی صدا می‌زنند بـه تماس گیرنده بدهید. این حروف و اعداد را می‌توان روی کاغذهای کوچک نوشت و سپس تا زد ؛ یا میتوان از توپ هاي‌ واقعی یکنوع بازی شبیه لوتو کـه دارای حروف و اعداد هستند استفاده کرد. آن ها فقط باید با حروف و اعداد روی کارتهای امتیازی مطابقت داشته باشند.

 

تکه هاي‌ کاغذ یا توپ هاي‌ یکنوع بازی شبیه لوتو را دریک سطل ؛ کاسه یا چرخنده یکنوع بازی شبیه لوتو بیندازید تا تماس گیرنده بتواند آن ها را بـه طور تصادفی انتخاب کند.اگر با بچه ها یکنوع بازی شبیه لوتو بازی میکنید و کارتهای امتیازی روی آن ها عکس یا کلمات دارند ؛ عکسهای یا کلمات مربوطه را بـه تماس گیرنده انتخاب کنید.

ترفند بازی بینگو آموزش کامل بازی هیجانی بازی بینگو

قسمت 2 بازی کردن

1-از تماس گیرنده بخواهید ترکیبی از حرف و شماره را بخواند. تماس گیرنده باید ترکیبی از حرف و شماره را بـه طور تصادفی ؛ بدون نگاه کردن ؛ دریافت کند و ان رابا صدای بلند بخواند. از آن ها بخواهید این ترکیب را چند بار صدا کنند تا همه ی ان را بشنوند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر تماس گیرنده یک قطعه کاغذ یا توپی بیرون بیاورد کـه روی ان “N-37” نوشته شده باشد ؛ آن ها با صدای بلند می‌گویند “N-37”.اگر بـه جای ترکیب حرف و شماره ؛ یکنوع بازی شبیه لوتو رابا عکسهای یا کلمات بازی میکنید ؛ از تماس گیرنده بخواهید کلمه را بخواند یا تصویر را برای سایر بازیکنان توصیف کند.

ترفند بازی بینگو

2- اگر نامه و عددی دارید ؛ روی کارت امتیاز خود یک تراشه قرار دهید. بعد از این کـه تماس گیرنده ترکیب حرف و شماره را خواند ؛ کارت امتیازی خودرا بررسی کنید تا ببینید آیا نامه و عددی را کـه آن ها را صدا کرده اند ؛ دارید یا نه. اگر چنین کاری کردید ؛ یک تراشه بر روی ان مربع قرار دهید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر تماس گیرنده “G-46” بگوید ؛ شـما در ستون “G” روی کارت امتیاز خود بـه دنبال شماره “46” می‌گردید. اگر ان را داشته باشید ؛ می‌توانید مربع رابا تراشه بپوشانید.اگر نامه و شماره تماس گیرنده را انتخاب نکنید ؛ لازم نیست کاری انجام دهید.

3- بازی را ادامه دهید تا این کـه کسی 5 کارت پشت سر هم در کارت امتیازی خود بدست آورد. از تماس گیرنده بخواهید کـه ترکیبات مختلف حرف و شماره را صدا کند. بازیکنان باید هر زمان کـه ترکیبی از حرف و شماره مربوطه فراخوانی میشود ؛ تراشه ها را روی مربع هاي‌ کارت امتیازی خود قرار دهند.

 

اگر بازیکن 5 مربع پوشیده دریک ردیف افقی ؛ عمودی یا مورب بدست آورد ؛ برنده می‌شود.محدودیتی در تعداد ترکیبات حرف و شماره تماس گیرنده وجود ندارد. آن ها تا زمانی کـه کسی برنده شود ؛ ترکیبات جدید را انتخاب می‌کنند.

ترفند بازی بینگو

4- اگر 5 مربع پشت سر هم بدست آورید ؛ “بینگو” را فریاد بزنید. وقتی بازیکنی 5 کارت پشت سر هم روی کارت امتیاز خود بدست آورد ؛ باید “بینگو” را فریاد بزند تا همه ی بدانند کـه برنده شده اند. وقتی کسی فریاد میزند “بینگو” ؛ تماس گیرنده متوقف می‌شود انتخاب ترکیب جدید حرف و شماره. اگر بیش از 1 بازیکن فریاد “Bingo” را بخاطر فراخوانی همان ترکیب حرف و شماره ؛ همه ی ان بازیکنان برنده می‌شوند.

5- بعد از برنده شدن کسی از همه ی بخواهید کارت امتیازات خودرا پاک کنند. هنگامی کـه کسی “بینگو” را صدا زد ودر ان دور پیروز شد ؛ همه ی باید تمام تراشه ها را از کارت هاي‌ خود خارج کنند. شـما همیشه باید یک بازی جدید رابا یک کارت امتیازی واضح «بـه جز تراشه در فضای آزاد در مرکز» شروع کنید.

 

6- تمام ترکیبات حرف و شماره را برای بازی بعدی مخلوط کنید. برای شروع یک بازی جدید از Bingo ؛ تماس گیرنده باید تمام ترکیبات حرف-عددی را کـه در آخرین بازی فراخوانده اند ؛ درون سطل ؛ کاسه یا ریسندگی کـه استفاده می‌کند مخلوط کند. همیشه یک بازی جدید رابا همه ی ترکیب حرف و شماره باهم مخلوط کنید.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *